แบบประเมินคุณภาพการให้บริการแก่ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 2557

แบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการ

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  คำชี้แจง : กรุณาตอบคำถามที่ตรงกับข้อมูลจริงของศิษย์เก่า
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการให้บริการแก่ศิษย์เก่า

  คำชี้แจง : กรุณาเลือกระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้
  ศิษย์เก่า สามารถรับข้อมูลข่าวสารของคณะฯ / หลักสูตรได้จากหลายช่องทาง
  บริการข่าวสารมีความทันสมัย หลากหลาย และเป็นประโยชน์
  มีบริการข้อมูลด้านการศึกษา (การอบรม / การศึกษาต่อ) อย่างสม่ำเสมอ
  บริการข้อมูลด้านแหล่งทุนเพื่อการศึกษา
  Please enter one response per row
  มีโครงการ / กิจกรรม ที่เสริมสร้างศักยภาพของศิษย์เก่าที่เหมาะสม
  มีกลุ่มกิจกรรมให้ศิษย์เก่าเข้าร่วมอย่างหลากหลาย
  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า
  โครงการ/ กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ
  โครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ
  Please enter one response per row
  This is a required question