แบบสำรวจสภาพปัญหา/ข้อขัดข้อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
แบบสำรวจสภาพปัญหา/ข้อขัดข้อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจฯ มาวิเคราะห์ผลและจัดทำเป็นรายงานสรุป ประกอบการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดี ครั้งที่ 1 ในวันอังคารที่ 14 ม.ค. 63 (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อที่ 2. ข้อย่อยที่ 2.3)
(https://joo.gl/kack6X)

โดยคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ 2. จะดำเนินการศึกษาถึงสภาพปัญหา/ข้อขัดข้อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทุกท่าน ได้โปรดตอบแบบสำรวจด้วยจักขอบคุณยิ่ง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ ซึ่งการสอบถามในส่วนนี้สอบถามเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลในภาพรวมเท่านั้น
1.1 ชื่อ – สกุล
Your answer
1.2 ชื่อตำแหน่ง
Your answer
1.3 หน่วยงานที่สังกัด
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy