ใบสมัครสมาชิกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยนายกสมาคม ฯ อีกครั้ง
อ่าน "ข้อบังคับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย" : (ส่วนที่เกี่ยวกับสมาชิก) http://goo.gl/0AHvD
(สมัครเป็น "สมาชิกสามัญ")
*หมายเหตุ* ถ้าหากท่านต้องการสมัครเป็นสมาชิก www.thaiaidssociety.org ให้ไปที่ http://goo.gl/2pEYC
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  กรุณาอ่านทบทวนก่อน ส่งใบสมัคร

  ข้าพเจ้าขอสมัครเป็น "สมาชิกสามัญ" ของสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย โดยข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของสมาคม ฯ อย่างเคร่งครัด และจะช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ฯ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ข้าพเจ้ารับทราบว่าในช่วงแรกของการเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าจะไม่ต้องชำระค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใด แต่อาจจะมีการเก็บค่าสมาชิกในอนาคต ซึ่งสมาคม ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป