แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์
5 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> มากที่สุด

4 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> มาก

3 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> ปานกลาง

2 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> น้อย

1 >> ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ >> น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง

ชื่อ-นามสกุล
Your answer
เบอร์โทร
Your answer
E-mail
Your answer
Line
Your answer
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) :
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. เมนูง่ายต่อการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
น้อยที่สุด
มากที่สุด
8. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) :
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาระดับใด
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม :
ประเด็นความพึงพอใจ
ความพึงพอใจโดยภาพรวมเว็บไซต์
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service