แบบประเมินการใช้งานสารสนเทศดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน
แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินการใช้งานสารสนเทศดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ที่สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พัฒนาขึ้น ขอความอนุเคราะห์ผู้ประเมินตอบแบบประเมินหลังจากได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ผลงานและการค้นสารสนเทศดิจิทัล ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ตามที่ท่านต้องการ แล้วแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับข้อคำถามต่างๆ ในระดับใด

โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

1. เนื้อหาสารสนเทศ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน ที่นำเสนอ มีความถูกต้องและเหมาะสม *
น้อย
มาก
2. บรรณานุกรมผลงานฯ ในรูป e-Book อ่านง่าย ใช้งานสะดวก *
น้อย
มาก
3. การออกแบบหน้าเว็บเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ *
น้อย
มาก
4. ขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร อ่านง่ายและชัดเจน *
น้อย
มาก
5. คำที่ใช้เป็นเมนูและป้ายบอกทาง สื่อความหมายได้ชัดเจน *
น้อย
มาก
6. หน้าจอการค้นสารสนเทศดิจิทัล เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน *
น้อย
มาก
7. ผลการค้นสารสนเทศดิจิทัลได้ตรงตามความต้องการ *
น้อย
มาก
8. สารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์นี้ ช่วยให้ท่านทราบและรับรู้ผลงาน ของ ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เพิ่มขึ้น *
น้อย
มาก
9. ความพึงพอใจโดยรวมต่อเว็บผลงานของ ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน *
น้อย
มาก
10. สารสนเทศที่ได้จากเว็บไซต์นี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ต่อไป *
น้อย
มาก
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service