Årsmöte 2021 Skaradjäknarnas förening
1. MÖTESFUNKTIONÄRER
Mötesfunktionärers arbete blir för detta möte att i efterhand sammanställa och dokumentera resultatet av årsmötet. Som mötesordförande föreslås Anders Jonsson och som skrivare Göran Nyman. Som justeringspersoner föreslås Ann Wiking samt Gunnar Olsson. Jag godkänner förslaget:
Clear selection
Fritext
2. ÅRSMÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE
Årsmötet utlystes via vår hemsida tidigare än 30 dagar innan. Påminnelse har gått ut via brev eller e-brev. Jag anser att mötet är behörigt utlyst:
Clear selection
Fritext
3. DAGORDNINGEN
Jag godkänner den modifierade dagordningen.
Clear selection
Fritext
4. VERKSAMHETSBERÄTTELSEN FÖR 2020
Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Skaradjäknarnas Förening lämnar härmed följande berättelse över räkenskapsårets verksamhet.

Efter virtuellt årsmöte med därpå följande konstituerande styrelsemöte har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande Anders Jonsson Skara
Ledamöter fr Skara Barbro Dahlgren
Ann Wiking
Clas- Håkan Winroth

Ledamöter fr Göteborg Kristina Björkegren (avled under året)
Göran Nyman
Agneta Theander
Ledamöter fr Stockholm/
/Uppsala Lars-Göran Johansson
Carl-Johan Kjellander
Gunnar Olsson (adjungerad)

Revisorer Mait Bolander Haglund och Peter Reivall
Mathilda Munch, suppleant

Valberedning Håkan Persson och Per Hellström för Skaratrakten
Peter Ploman Göteborgsområdet
Birgit Hasllerfors Stockholm/Uppsala-destinationen

Under räkenskapsåret har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden. Årsmötet genomfördes virtuellt. Därefter genomfördes konstituerande styrelsemöte. Vi är stolta och glada över att antalet styrelsemöten ökat kraftigt de senaste året.

Antalet medlemmar har för kalenderåret 2020 uppgått till 742 st (756 st dec 2019).

VERKSAMHETEN UNDER 2020

Tidningen Skaradjäknen har utkommit med ett nummer. Den är mycket uppskattad och efterlängtad när den kommer. Föreningens hemsida har uppdaterats med jämna mellanrum.

Verksamhetsåret har helt och hållet präglats av den corona-pandemi som rått i Sverige och världen. Det har gjort att vi tvingats genomföra i princip alla möten virtuellt. Dels via telefon, dels via Zoom. Även årets årsmötet fick genomföras virtuellt.
Årets jubileum sköts först upp, för att sedan flyttas fram till 2021. Under året har även Stadshotellet bytt ägare. Enligt Jula, de nya ägarna, ska hotellet vara i full verksamhet inför hösten 2021 då vi planerar vårt nästkommande jubiléum.


Under året har vi adresserat följande arbetsområden:
• RUTINER KRING VÅR EKONOMI
Vi har arbetat med att klargöra och förtydliga firmateckning och kontohantering. Här finns fortsatt mer arbete att göra.
• FLER MEDLEMMAR
Under året har vi fortsatt förberedelser för att kunna kontakta potentiella avgångsklasser inför våra jubiléer. Dels önskar vi fler jubilarer på aktiviteten, dels önskar vi fler yngre medlemmar. Detta arbete är helt avgörande för vår förenings överlevnad och har tyvärr eftersatts under flera år.
• FORTSATT ARBETE FÖR DJÄKNEJUBILÉUM
Vi har både förberett och sedan skjutit upp vårt jubiléum flera gånger pga den pandemi som råder i Sverige.
• INFORMATION
Tidigare har vi haft en mycket dyr och ineffektiv hantering av hemsidan. Nu har förenklat för oss själva att hantera denna information och ska komplettera med Facebook för föreningen. Då kan vi hantera information som är mera statisk (hemsidan) och även dynamisk (Facebook).


I Skara har traditionsenligt genomförts förstamajuppvaktning och sång i Botan. Tack vare vår hjälp har uppvaktningen av biskop Åke Bonnier kunnat genomföras traditionsenligt, vilket vi är mycket glada över. Vi har också gjort utbetalningar till de fyra stipendier vi årligen honorerar.

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Det krävs dock en fortsatt korrekt och försiktig hantering av densamma. Vi blir allt färre medlemmar. Vår stora utmaning är därför att föryngra våra led, både i styrelse och i medlemskår samt att öka antalet medlemmar.Skara i coronapandemins tid den 8 maj 2021


Styrelsen Skaradjäknarnas Förening

5. KASSABEVARARENS RAPPORT
2020 års resultat i sammanfattad form

RESULTATRÄKNINGEN TOM 201231 (kr)

INTÄKTER
Medlemsavgifter 103 331
Summa intäkter 103 331

KOSTNADER
Tidning mm 21 882
Bidrag till avdelningarna 30 000
Stipendier, möten mm 63 015
Summa kostnader 114 897

RESULTAT E FIN POSTER 11 014

BALANSRÄKNING PER 201231

TILLGÅNGAR
Fonder 714 935
Bank 49 052

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 588 550
Ständiga medl 19 080
Kortfristiga skulder 156 358

6. BESLUT OM ANSVARSFRIHET
REVISIONSBERÄTTELSE
Jag har granskat föreningens årsredovisning och bokföring samt även styrelsens samtliga protokoll. Det är styrelsen som har ansvar för räkenskapshandlingarna och att årsredovisningslagen tillämpats vid upprättande av årsredovisningen.
Mitt ansvar som revisorer dr att uttala mig om årsredovisningen baserad på min revision.
Jag har reviderat bokföringens samtliga verifikat för att säkerställa att brister inte förekommer. De i Årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar överensstämmer med granskad bokföring.
Årsredovisningen har upprättats på det sätt som följer av Årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat. Detta enligt god redovisningssed.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Skara den 15 maj 2021
Peter Reivall
Jag anser att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för det gångna året i enlighet med revisorernas förslag
Clear selection
7. BUDGET FÖR 2021
Budget för 2021 års verksamhetsår (kr)

Intäkter
Medlemsintäkter 100 000

Kostnader
Tidning, möten mm 74 500
Stipendier 8 000
Uppvaktning/gåvor 10 500
Övrigt 7 000
Jag godkänner budgetförslaget
Clear selection
8. VAL AV ORDFÖRANDE
Valberedningens förslag ordförande:
Lars-Göran Johansson / nyval (StU)
Jag godkänner förslaget om ordförande:
Clear selection
Fritext
9. VAL AV STYRELSE
Valberedningens förslag styrelseledamöter:
Vakant (StU)
Kjellander, Karl-Johan / omval (StU)
Heiman, Anita / nyval (Gbg)
Theander, Agneta / omval (Gbg)
Wiking, Ann / omval (Skara)
Winroth, Clas-Håkan / omval (Skara)
Dahlgren, Barbro / nyval (Skara)
Ask, S-O / nyval (Skara)
Jag godkänner förslaget om styrelseledamöter:
Clear selection
Fritext
10. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN REVISORSSUPPLEANT
Valberedningens förslag:
Gullstrand, Bengt / nyval
Grönlund Nystedt, Marika / nyval
Munck, Mathilda / omval (suppleant)

Jag godkänner förslaget av revisorer och revisorssuppleant:
Clear selection
Fritext
11. VAL AV VALBEREDNING
Här kommer vårt gemensamma förslag till valberedning:
Vakant
Ploman, Peter / omval (Gbg)
Persson, Håkan / omval (Skara
Vakant
Jag godkänner förslaget av valberedning:
Clear selection
Fritext
12. MOTIONER
En motion har inkommit till mötet:
MOTION FRÅN PETER REIVALL
Att stämman beslutar att alla årsredovisningar inkl revisionsberättelser skall arkiveras av den i föreningen arkivansvarige.

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER MOTIONEN
Motionären tar i motionen upp en central fråga för alla föreningar; Att det är ordning och reda bl a när det gäller årsredovisningar och revisionsberättelser.

Årsredovisningar inklusive revisionsberättelser ska av styrelsen framläggas till årsmötet för beslut. Efter årsmötets beslut ska dessa handlingar bifogas protokollet upprättat vid årsmötet. Protokollet för årsmötet ska förvaras av föreningen på ett betryggande sätt i enlighet med föreningens administrativa rutiner. Erfarenheten visar att det är praktiskt att kopia av protokollet även finns bilagd till det protokoll när den nyvalda styrelsen konstitueras. Årsredovisningar och räkenskapshandlingar etc. överförs successivt genom föreningens arkivarie till Skaradjäknarnas arkiv i Gamla Biblioteket, Skara.

Med stöd av ovanstående föreslår styrelsen att årsmötet beslutar
att anse motionen besvarad.
Kan mötet anse motionen besvarad?
Clear selection
Fritext
13. ÖVRIGA FRÅGOR
Fritext
Tack för ditt deltagande i detta årsmöte!
Ange dina uppgifter och skicka in.
Namn: *
Student år: *
Telefon: *
E-post *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy