แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คำชี้แจง
1.แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งข้อมูลในการตอบแบบสอบถามจะเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อการศึกษาและพัฒนาเท่านั้นโดยไม่มีผลต่อบัณฑิตหรือท่านและองค์กรของท่านแต่ประการใด
2.แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต
กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคมต่อไปในการศึกษา
3.ในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอนกรุณาใส่เครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง หรือความเห็นของท่านมากที่สุด
ผู้ถูกประเมิน (ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน) ชื่อ-นามสกุล
(กรุณาระบุชื่อบัณฑิต หากไม่ระบุชื่อบัณฑิต แบบประเมินฯ ฉบับนี่ไม่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลได้ การประมวลผลจะเป็นการประมวลผลในภาพรวมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีผลต่อบัณฑิตเป็นรายบุคคล)
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
1.ชื่อหน่วยงาน / สถานประกอบการ
Your answer
2.ความเกี่ยวข้องกับบัณฑิต
3.ประเภทหน่วยงาน / สถานประกอบการ
4.ระยะเวลาที่บัณฑิตทำงานอยู่กับท่าน
5.ตำแหน่งงานที่บัณฑิตทำงานในหน่วยงาน
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด (มีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจนสม่ำเสมอ)
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก (มีพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างชัดเจน บ่อยครั้ง)
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง (มีพฤติกรรมที่แสดงออกค่อนข้างบ่อย)
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจระดับระดับน้อย (มีพฤติกรรมที่แสดงออกนาน นานครั้ง)
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจระดับน้อยที่สุด (มีพฤติกรรมที่แสดงออกบ้างเล็กน้อย)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
5
4
3
2
1
1.1 มีวินัย และความตรงต่อเวลา
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต
1.3 มีความเสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น และทุ่มเทในการทำงาน
1.4 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และศีลธรรมอันดี
1.5 บัณฑิตเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.6 บัณฑิตมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้านความรู้
5
4
3
2
1
2.1 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย
2.2 มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
2.3 มีความรู้ในเชิงวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2.4 สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านทักษะทางปัญญา
5
4
3
2
1
3.1 สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาในงานที่รับผิดชอบ
3.3 มีความสามารถในการวางแผนและดำเนินการเพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามเวลาที่กำหนด
3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5
4
3
2
1
4.1 มีความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
4.2 มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
4.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.5 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5
4
3
2
1
5.1 มีความสามารถในการใช้วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
5.2 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพื่อการแสวงหาความรู้ และติดต่อ สื่อสาร ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
5.3 มีความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ สถิติ การใช้ตัวเลข และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
6. ด้านคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
5
4
3
2
1
6.1 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6.2 มีจิตสำนึกสาธารณะ ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
6.3 มีภาวะผู้นำและสามารถทำงานเป็นทีมได้
6.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
6.5 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารด้วยตนเอง
7. ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร : คนดีมีประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่น
5
4
3
2
1
7.1 ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
7.2 มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
7.3 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
7.4 มีความรู้และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองทั้งทฤษฎีทักษะการปฏิบัติ
7.5 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
7.6 คิดอย่างมีเหตุผล และช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการในองค์กรได้เป็นอย่างดี
7.7 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร ท้องถิ่น และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
8. ด้านคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : คนดีของท้องถิ่น
5
4
3
2
1
8.1 มีความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ และตอบแทนคุณของผู้มีพระคุณทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบัน
8.2 มีความกระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
8.3 มีจิตอาสา และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
8.4 มีความตระหนักและรู้ตัวเองอยู่เสมอ สามารถแยกแยะสิ่งดี สิ่งไม่ดีได้
8.5 ปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยไม่เบียดเบียน และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
8.6 มีความรัก หวงแหน ชื่นชม ภาคภูมิใจต่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และสามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นได้
8.7 เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิต
3.1 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตในด้านใด
Your answer
3.2 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พัฒนาคุณภาพบัณฑิตในทักษะการปฏิบัติงานด้านใด
Your answer
3.3 ลักษณะงานในหน่วยงานของท่าน ต้องการบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านใด
Your answer
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้สละเวลาตอบแบบประเมินนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facagri.cmru.ac.th
วันที่กรอกแบบสอบถาม
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms