แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเว็บไซต์
คำชี้แจง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) มีความประสงค์ที่จะประเมินผลความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำผลมาพิจารณาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1. สถานภาพ *
2. เพศ *
3. การเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.odloc.go.th *
4. วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
2.1 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ (Design) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
เมนูง่ายต่อการใช้งาน
สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกันและสามารถสื่อความหมายได้
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
2.2 ด้านคุณภาพของเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความเหมาะสมของข้อมูลภายในเว็บไซต์
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในคุณภาพของเนื้อหาที่มีระดับใด
2.3 ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy