แบบประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะความรู้ Internet of Thing สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 3-4 กันยายน 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ทุ่งกะโล่) ชั้น 3 ห้อง GAB320
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
เพศ *
อาชีพ *
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การนำไปใช้ ของท่านเพียงระดับเดียว
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
4 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ความพึงพอใจด้านวิทยากร *
5
4
3
2
1
1. ความรอบรู้ในเนื้อหา
2. การถ่ายทอดเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ
3. การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา
4. การตอบข้อซักถาม
ความพึงพอใจด้านด้านสถานที่ / ระยะเวลา *
5
4
3
2
1
1. สถานที่อบรมมีความเหมาะสม
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
ความพึงพอใจด้านด้านความรู้ความเข้าใจ และการนำความรู้ไปใช้ *
5
4
3
2
1
1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อน การอบรม
2. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม
3. ความรู้ที่ได้รับครั้งนี้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง/ พัฒนาการสอน ฯลฯ
4. ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Report Abuse - Terms of Service