แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2562
แบบฟอร์มรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ประจําปี 2562
ห้องเรียน *
ระดับปริญญาตรี *
สาขาที่ต้องการสมัครเรียน *
ชื่อ-สกุล *
Your answer
เลขประชาจำตัวประชาชน(13หลัก) *
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด *
Your answer
อายุ (ปี) *
Your answer
สัญชาติ /เชื้อชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
เบอร์มือถือ(ที่สามารถติดต่อได้) *
Your answer
หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครให้นำมายื่นในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562
1. สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด
2. ใบรับรองความประพฤตินักเรียนจากสถานศึกษา จำนวน 1 ชุด
3. สําเนาหนังสือสุทธิ/บัตรประจําตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สําเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
5. สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 4 แผ่น


หากมีข้อซักถาม โทร. 062-6451246 ผศ.ดร.สำราญ ศรีคำมูล
082-5428481 อาจารย์มนตรี รอดแก้ว
086-8991730 อาจารย์ชาญพัฒน์ ขำขัน

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service