แบบประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ประเมินตนเอง)

ประจำปีการศึกษา 2556

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อทำความเข้าใจก่อนทำการประเมิน
คำอธิบายระดับการปฏิบัติ
มีการปฏิบัติเป็นประจำ (5) หมายถึง ปฏิบัติได้มากกว่าร้อยละ 95
มีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ (4) หมายถึง ปฏิบัติได้ร้อยละ 85 - 94.99
มีการปฏิบัติค่อนข้างสม่ำเสมอ (3) หมายถึง ปฏิบัติได้ร้อยละ 70 - 84.99
มีการปฏิบัติบางครั้ง (2) หมายถึง ปฏิบัติได้ร้อยละ 60 - 69.99
มีการปฏิบัติน้อยครั้ง (1) หมายถึง ปฏิบัติได้ร้อยละ 1 - 59.99

แบบฟอร์มการประเมินมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยค่าคะแนนแปรผลได้ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ 4.50 - 5.00 ผลการประเมินระดับ 5 (ดีมาก)
ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ 4.00 - 4.49 ผลการประเมินระดับ 4 (ดี)
ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ 3.00 - 3.99 ผลการประเมินระดับ 3 (พอใช้)
ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ 2.00 - 2.99 ผลการประเมินระดับ 2 (ต้องปรับปรุง)
ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ 1.00 - 1.99 ผลการประเมินระดับ 1 (ต้องปรับปรุงเร่งด่วน)

  This is a required question
  This is a required question
  1. เป็นผุ้มีศิลธรรม มีเจตคติที่ดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นบุคลากร
  2. ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
  3. พัฒนาตนเอง ในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทักษะการทำงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  4. พัฒนาตนเองให้มี จริยธรรม
  Please enter one response per row
  5. ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความขยันหมั่นเพียร รอบคอบ รวดเร็ว ถูกต้องและสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ
  7. เป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทางราชการให้มากที่สุด
  8. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยื่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
  Please enter one response per row
  9. ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลักการและเหตุผล โดยมีจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
  10. ปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผุ้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีไมตรี เอื้ออาทร มนุษยสัมพันธ์อันดี และให้เกียรติต่อกัน
  11. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเองและส่วนรวม ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
  12. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม
  13. ละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
  Please enter one response per row
  14. ใช้ภาษาด้วยถ้อยคำและสำนวนที่ชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่ายในการสื่อความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ
  15. ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากนักศึกษาและผู้รับบริการ
  16. บริการข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ต่อนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความเต็มใจและรวดเร็วทันเวลาตามที่หน่วยงานกำหนด
  17. ให้บริการนักศึกษาและผู้รับบริการด้วยความถูกต้องเป็นธรรม ด้วยจิตสำนึกที่ดียิ้มแย้มแจ่มใส
  18. ละเว้นการแนะนำนักศึกษาและผู้รับบริการให้ดำเนินการใดๆ อันผิดไปจากหลักศิลธรรม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้องไว้
  Please enter one response per row
  19. ให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
  20. ปฏิบัติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
  21. ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้ว และภายหลังทราบว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี
  Please enter one response per row
  22. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ และบุคคลทั่วไปทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ
  23. อบรม สั่งสอน ฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ ทักษะนิสัย คุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  24. ปฏิบัติต่อศิษย์ด้วยความเมตตา โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
  25. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์มีความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
  26. ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและไม่ใช้จ้าง วานให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
  27. พัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
  28. สอนศิษย์อย่างเต็มใจ ตรงต่อเวลา และเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจช่วยเหลือและปฏิบัติต่อศิษย์อย่างมีเมตตาและเป็นธรรม
  29. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและอดทน
  30. ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยปราศจากการครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์ใดๆ
  31. หมั่นศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาวิชาการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  32. กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ภายในกรอบความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางวิชาการของตนเอง
  33. ปฏิบัติภารกิจ ด้านการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
  34. ปฏิบัติหน้าที่วิจัยตามจรรยาบรรณของนักวิจัยตามที่คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติกำหนด
  35. สร้างและส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
  36. ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ
  37. ปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร
  Please enter one response per row