शीर्कष १ शरद (फल) अभििावक सवेक्षण
तपदईँको सुझदवको शीषाक १ स्कुलमद मदन्य गररन्छ। कृपयद आफ्नो ववचदर हदमीलदई जनदउन केही लमनट बबतदउनुहोस्। यस जदनकदरी हदमीलदई हदम्रो स्कुलकद लदगग अलििदवक संलग्नतद क्रियदकलदपहरू योजनद गन ामद्र्त गन ाप्रयोग गररन्छ।
टाढाको सिकाईको तपाईंको अनुभव कस्तो भएको छ?/ How has your experience with remote learning been like?
के तपाइँ तपाइँको बच्चाको शिक्षक बाट नियमित संचार प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ ( केहि ग्रेडसँग वेबसाइट छ र केहि नियमित समाचार पत्र वा शैक्षिक अपडेटहरू पठाउँदै ) / Are you receiving regular communication from your child's teacher (some grades have a website and some are sending out a regular newsletter or academic updates). *
के तपाईंलाई यो स्कूलमा सामेल हुन सक्ने महामारीले प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ? / Do you think the pandemic has affected how you are able get involved with the school? *
1. स्कूल प्रवेश गर्दा मलदई रदम्रो लदग्छ। *
2. स्कूलको तदललकद अलििदवक/लशक्षक सम्मेलनहरू लचकर्दर रूपमद छन् जसले गर्दा म उपस्स्ित हुन सक्छु। *
3. मलदई स्कूल-अलििदवक कम््यदक्ट के हो िदहद छ। *
4. स्कूल-अलििदवक कम््यदक्टले मलदई मेरो बच्चदको लशक्षकसँग सञ्चदर गना अिापूर्ा तररकद प्रर्दन गछा। *
5. लशक्षकहरूले मसँग ननरन्तर सम्पका गनुाहुन्छ। *
6. स्कूलको स्टदफलदई मैले पठदएकद मेरद फोनहरू, इमेलहरू वद नोटहरूको जबदफ तुरुन्तै दर्इन्छ। *
7. मेरो इमेलमद पहुँच छ र म ननयलमत प्रयोग गछुा। *
8. मलदई लशक्षकसँग हुने सञ्चदरको ननम्न तररकद मन परदउँछु: *
हो / Yes
होइन / No
फोन कलहरू
इमेलहरू
सद्तददहक कक्षदकोठद पत्रहरू
घर लदने फोल्डरहरू
असदइनमेन्ट नोटबुकहरू
अन्य - कृपयद उल्लेख गनुाहोस्
9. स्कूलले मेरो बच्चदबदट रदखेकद अपेक्षदहरूप्रनत म जदनकदर छु। *
10. म स्कूलमद िैरहेकद कुरदहरू प्रनत जदनकदर छु। *
11. मेरो बच्चदलदई कसरी उसको/उनको गृहकदयामद मद्र्त गने म जदन्र्छु। *
12. चददहएको बेलद मेलो बच्चदले अनतररक्त शक्षैक्षक मद्र्त प्रद्त गछा। *
13. मेरो बच्चदलदई गगफ्टेड पदहचदन गररएको छ र अनतररक्त समृद्धीकरर् क्रियदकलदपहरू प्रद्त गछा। *
14. स्कूलले हदम्रो पररवदरलदई कदयशादलदहरू र जदनकदरीपूर्ा आयोजनदहरू प्रर्दन गर्ाछ। *
15. स्कूलले हदम्रो पररवदरलदई अलििदवकीय स्रोतहरू प्रर्दन गर्ाछ। *
16. पदररवदररक कदयशादलदहरू र आयोजनदहरूमद स्कूलले हदम्रो सुझदव मदग्छ। *
17. मेरो बच्चदकद ववषयमद र कसरी उसले/उनले रदम्ररी लसक्छन् िन्ने कुरदमद स्कूलले मेरो सुझदव मदग्छ। *
18. मलदई स्कूलमद स्वयम्सेवद गना प्रोत्सददहत गररएको छ। *
19. हदम्रो स्कूलमद ननर्या-वप्रक्रियदमद अलििदवकहरू संलग्न हुन्छन् िन्ने मलदई लदग्छ। *
20. स्कूल सुधदर योजनद, शीषका १ योजनद, अलििदवक संलग्नतद योजनद आदर्जस्तद स्कूलकद योजनद क्रियदकलदपहरूमद मलदई आमस्न्त्रत गररएको छ। *
21. म शीषका १ क्रियदकलदपहरूबदरे जदनकदर छु। *
22. शीषका १ स्कूलव्यदपी स्कूलकद रूपमद हदम्रो स्कूलको स्स्िनत बदरे म जदनकदर छु। *
23, यस स्कूलवषाको अवगधमद मेरो बच्चदले पयदा्त प्रगनत गरेको मलदई लदग्छ। *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of APS Google. Report Abuse