แบบประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 PMQA 4.0 และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานในการให้บริการ โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ
และการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phrae Primary Educational Service Area Office 1. Report Abuse