แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านสนับสนุนการผลิตตำราเรียน กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กองส่งเสริมวิชาการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วัตถุประสงค์ :แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มาใช้บริการด้านสนับสนุนการผลิตตำราเรียน
ของกองส่งเสริมวิชาการ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการอย่างมีคุณภาพต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
สังกัด *
ภาควิชา
Your answer
ตำแหน่งทางวิชาการ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองส่งเสริมวิชาการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเป็นมิตร
2.2 ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
2.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
3.2 มีการให้บริการที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง เช่น หน่วยงาน, โทรศัพท์, เว็บไซต์
3.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 การประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านสนับสนุนการผลิตตำราเรียน ของกองส่งเสริมวิชาการ
1. ด้านการดำเนินงาน *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ความสะดวกในการจัดส่งต้นฉบับตำราพร้อมไฟล์ข้อมูล
1.2 ระยะเวลาในการดำเนินการจัดพิมพ์ตำรา
2. ด้านรูปแบบของตำรา *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่มตำรา
2.2 การจัดรูปแบบตำราตามที่กำหนดมีความเหมาะสมกับขนาดของตำรา
2.3 ขนาดตัวอักษร รูปภาพ ตาราง การจัดองค์ประกอบของตำรา มีความคมชัดสวยงาม ง่ายต่อการอ่าน
2.4 จำนวนตำราที่ได้รับการจัดพิมพ์
3. ด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 มีการประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้คณาจารย์จัดทำตำราเรียน
3.2 ความเหมาะสมของจำนวนตำราที่เผยแพร่
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้หน่วยงานพัฒนาการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms