แบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
คำชี้แจง ขอความกรุณาท่านใส่เครื่องหมายในหัวข้อที่กำหนดตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ช่วงอายุ *
3. สถานะ *
ตอนที่ 2 ท่านมีความพึงพอใจต่อประเด็นต่างๆ มากน้อยเพียงใด
1. ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ความพร้อมของเอกสาร อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
3. ความรู้ความสามารถของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
4. เทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ ของวิทยากร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
5. ความรู้และประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
6. การนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
7. ความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาในการจัดอบรม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service