ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾಹಿತಿ - ನಮೂನೆ - 1

ಸಿ.ಟಿ.ಇ/ಡಯಟ್/ಗಳ ಮಾಸಿಕ/ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಮಾಹಿತಿ
(ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 5 ನೇ ತಾರೀಕಿನೊಳಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಹಾಗು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು)
ಕನ್ನಡ ಯುನಿಕೋಡ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಬೇಕು
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ಡಯಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಭೇಟಿಗಳ ವಿವರಗಳು

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  40.ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಗದು ವಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಂಚಿತ ಮೊತ್ತದ ಖರ್ಚಿನ ವಿವರ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  42 (1)ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  42.(2)ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question