NBTC Young Smart
มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ร่วมทดสอบความรู้เบื้องต้น หัวข้อ NBTC Young Smart
โดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และ สำนักงาน กสทช.

รายละเอียด
แบบทดสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการตามรอยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ใจอาสา (NBTC Young Smart) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งหากท่านใดสอบผ่านเกณฑ์ จะได้รับใบประกาศนียบัตร โดยจะจัดส่งทาง E-mail ภายในระยะเวลา 3 – 5 วันทำการ

เงื่อนไขการทดสอบ
1. ทำการตอบแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียว
2. ข้อสอบมีจำนวน 20 ข้อ / ข้อละ 5 คะแนน / คะแนนรวม 100 คะแนน
3. ผู้สอบผ่านเกณฑ์และได้รับประกาศนียบัตร คือ ผู้ที่ทำคะแนนได้ 80 คะแนน หรือ มากกว่า

เนื้อหา
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สำนักงาน กสทช.
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบ 5G
3. ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Smart Farming
Email address *
คำนำหน้านาม *
ชื่อ - นามสกุล *
กรอกชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยเท่านั้น
สถานศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy