COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu
Milí rodičia,

v súvislosti so šírením koronavírusu a s opatreniami, ktoré nám táto pandémia priniesla, sa zmenil obraz každodenného života nielen nás, ale taktiež našich detí. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie je dieťa v centre našej pozornosti, preto by sme Vás radi poprosili o účasť na ďalšom výskume, ktorý realizujeme. Vďaka zozbieraným dátam budeme môcť reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť naše smerovanie tak, aby sme naplnili potreby aj špecifických skupín rodičom a detí.

Prosím, prečítajte si nasledovné informácie o tomto výskume a jeho cieľoch.

Cieľom výskumu je zmapovanie premenných, ktoré vstupujú do procesu súvisiaceho s edukačným procesom detí počas zatvorenia vzdelávacích zariadení a nutnosťou učiť sa doma za pomoci rodičov alebo zákonných zástupcov. Snažíme sa taktiež o zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie ľudí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia. Vďaka zozbieraným dátam môže VÚDPaP reagovať na aktuálne potreby spoločnosti, špecifických skupín a najmä našich detí s cieľom zefektívniť ich zdravý vývin.

Ďakujeme, ak ste sa aj po prečítaní týchto informácii rozhodli zúčastniť sa nášho online výskumu. Prosím prečítajte si pozorne otázky a odpovedajte pravdivo. Tieto údaje sú anonymné a budú použité na účely výskumu VÚDPaP. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie približne 25 minút.

Prosím, zanechajte nám Váš e-mail, aby sme Vás mohli v budúcnosti kontaktovať s výsledkami výskumu, prípadne z dôvodu spárovania dotazníkov s Vašou predošlou účasťou vo výskume; alebo z dôvodu zaslania nového dotazníka.

Informovaný súhlas:
V zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) svojim súhlasom potvrdzujem, aby Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spracúval moje osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 11, ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom ďalšieho spracúvania výsledkov vyšetrení v rámci vedeckého výskumu a vývoja.
Email *
Súhlasíte s Vašou účasťou na online dotazníkovom výskume a so spracovaním uvedených údajov na výskumné účely?
Milí rodičia, budeme radi, ak sa zapojíte aj do ďalšej fázy výskumu, ktorý budeme realizovať v rámci nášho výskumu. Aby sme mohli informácie z oboch dotazníkov spárovať, zadajte do príslušnej kolónky nasledujúci kód: iniciály Vášho otca, iniciály Vašej mamy za slobodna a deň Vášho narodenia. (Príklad: môj otec sa volá Peter Malý, mama za slobodna sa volala Jana Kováčová, narodil/a som sa 7. augusta 1975. Môj kód bude PMJK07).
Ak ste sa uplynulý rok zapojili do nášho výskumu súvisiaceho s edukáciou, prosím nižšie zadajte svoj kód - iniciály Vášho otca, iniciály Vašej mamy za slobodna a deň Vášho narodenia. (Príklad: môj otec sa volá Peter Malý, mama za slobodna sa volala Jana Kováčová, narodil/a som sa 7. augusta 1975. Môj kód bude PMJK07). Kód slúži výhradne pre účely výskumu, na spárovanie Vašich odpovedí.
Vek *
Rod *
Bývam v obci: *
Kraj *
Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Profesia, ktorú momentálne vykonávate *
Počet detí *
Required
Vek Vášho prvého dieťaťa *
Vek Vášho druhého dieťaťa
Vek Vášho tretieho dieťaťa
Vek Vášho štvrtého dieťaťa
Vek Vášho piateho dieťaťa
Zaznačte školu, ktorú navštevuje Vaše prvé dieťa ? *
Required
Zaznačte školu, ktorú navštevuje Vaše druhé dieťa ?
Zaznačte školu, ktorú navštevuje Vaše tretie dieťa ?
Zaznačte školu, ktorú navštevuje Vaše štvrté dieťa ?
Zaznačte školu, ktorú navštevuje Vaše piate dieťa ?
Má niektoré z Vašich detí špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby? Ak áno, aké? *
Typ rodiny *
Aký je materinský jazyk Vašich detí? *
Navštevujú Vaše deti školu s iným vyučovacím/výchovným jazykom ako slovenským? Ak áno, akým? *
Nakoľko sa cítite byť v spoločnosti diskriminovaný/á na základe niektorého z nasledujúcich dôvodov? *
Dôvody ohodnoťte na škále: 1 - rozhodne nie, 2 - skôr nie, 3 - neviem, 4 - skôr áno, 5 - rozhodne áno.
1 (Rozhodne nie)
2
3
4
5 (Rozhodne áno)
Etnicita a/alebo národnostný pôvod
Rasový pôvod
Vek
Vierovyznanie
Telesné a/alebo mentálne znevýhodnenie
Pohlavie
Rodová identita
Sexuálna orientácia/príťažlivosť
Vonkajší vzhľad (napríklad výška, váha, alebo iné špecifiká zovňajšku)
Spoločenská vrstva, výška príjmu, dosiahnuté vzdelanie
Neviem/nechcem uviesť
Iné
Je Vaše dieťa diskriminované na základe niektorého z nasledovných dôvodov? *
Dôvody ohodnoťte na škále: 1 - rozhodne nie, 2 - skôr nie, 3 - neviem, 4 - skôr áno, 5 - rozhodne áno.
1 (Rozhodne nie)
2
3
4
5 (Rozhodne áno)
Etnicita a/alebo národnostný pôvod
Rasový pôvod
Vek
Vierovyznanie
Telesné a/alebo mentálne znevýhodnenie
Pohlavie
Rodová identita
Sexuálna orientácia/príťažlivosť
Vonkajší vzhľad (napríklad výška, váha, alebo iné špecifiká zovňajšku)
Spoločenská vrstva, výška príjmu, dosiahnuté vzdelanie
Neviem/nechcem uviesť
Iné
Bol/a som, nakazený/á koronavírusom *
Niekto z mojich blízkych/známych bol/a nakazený/á koronavírusom *
Typ práce počas koronavírus pandémie *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy