FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIA
Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem Państwa dziecka/podopiecznego do projektu pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY” prosimy o wypełnienie poniższego formularza
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji oraz Uczestnictwa w projekcie Program Pilotażowy "Uniwersytet Odpowiedzialny" i akceptuję jego treść. *
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego małoletniego *
Imię i nazwisko Uczestnika Projektu (małoletniego dziecka) *
Nazwa szkoły i numer klasy *
Wiek Uczestnika Projektu (małoletniego dziecka) *
Jestem rodzicem / opiekunem prawnym małoletniego, deklaruję zgodę na jej / jego uczestnictwo w cyklu zajęć Uniwersytet Odpowiedzialny, realizowanych przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w ramach Projektu Uniwersytet Odpowiedzialny. Zostałem/am poinformowany/a, iż wsparcie oferowane w ramach projektu jest realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. *
Niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą (stanem faktycznym i prawnym). *
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU
W związku z przystąpieniem do projektu pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY” przyjmuję do wiadomości, iż godnie z art. 14 ust. 1 – 2 RODO:
1) dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora - Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
2) dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; adres e-mail: iodo@umwm.malopolska.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, wiek pochodzą z oferty złożonej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „Małopolska! Postaw na edukację – druga edycja”,
4) celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu (tj. ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych ofert , podpisanie umowy z wybranymi w ramach konkursu Oferentami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania ),
5) podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 UoDPPioW i przepisów rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
6) konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie,
7) osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO,
8) dane osobowe mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
9) dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom,
10) Pani /Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane,
11) osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
12) dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji wynoszący 10 lat, zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich, stanowiących załącznik nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).
Jako rodzic / opiekun prawny małoletniego Uczestnika projektu akceptuję treść powyższego Oświadczenia RODO *
Jako rodzic / opiekun prawny Uczestnika projektu wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej wizerunku Uczestnika projektu utrwalonego (jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) w związku z udziałem w projekcie pn. Program Pilotażowy „UNIWERSYTET ODPOWIEDZIALNY”, realizowanym przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Dla potrzeb Projektu publikowany wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie na stronie internetowej Projektu, w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Oświadczam, iż jestem świadomy, że podczas zajęć realizowanych w ramach Projektu, które będą się odbywać w formie online, wizerunek może być udostępniany w czasie rzeczywistym pozostałym Uczestnikom projektu biorącym udział w zajęciach z użyciem oprogramowania umożliwiającego równoczesny przekaz obrazu i dźwięku. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. Report Abuse