ANKIETA
Strategia Rozwoju Gminy Konopiska na lata 2016 - 2020.
Konsultacje społeczne.
Szanowni Państwo!
W związku z pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Konopiska zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, jej mocnych i słabych stron. Państwa udział będzie stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w nadchodzącej perspektywie, a przekazane uwagi i sugestie stanowić będą odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno - gospodarczych oraz wizji rozwoju Gminy Konopiska na najbliższe lata
Licząc na współpracę zapewniamy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.
GOSPODARKA *
Jak Pan/Pani ocenia wyszczególnione poniżej dziedziny mające wpływ na poziom gospodarki Gminy Konopiska?
niewystarczająca
mało wystarczająca
wystarczająca
działalność rolnicza (dostępność informacji na temat organizowanych szkoleń, specjalizacji lub zmiany profilu upraw)
działalność produkcyjna (dostęp do informacji dla nowych przedsiębiorców, udogodnienia i ulgi)
dostęp usług (dostępność punktów usługowych, handlowych)
atrakcyjność turystyczna (dostęp do miejsc atrakcyjnych pod względem przyrodniczym, kulturalnym, edukacyjnym, rekreacyjnym i sportowym)
dostępność bazy noclegowo - gastronomicznej
Infrastruktura i środowisko *
Jak Pan/Pani ocenia wyszczególnione poniżej dziedziny mające wpływ na poziom infrastruktury i środowiska Gminy Konopiska?
źle
dobrze
bardzo dobrze
stan dróg w Gminie
infrastruktura drogowa ( np. ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie,chodniki, przystanki)
dostępność miejsc parkingowych w miejscach publicznych 
mała architektura (np. place zabaw, boiska, altanki, siłownie zewnętrzne)
transport publiczny 
sieć wodociągowa
sieć kanalizacyjna
sieć gazyfikacyjna 
dostępność Internetu w swojej miejscowości
estetyka przestrzeni publicznej w gminie 
stan środowiska naturalnego na terenie gminy
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie
system odbioru i segregacji  śmieci 
Społeczeństwo *
Jak Pan/Pani ocenia wyszczególnione poniżej dziedziny mające wpływ na społeczeństwo lokalne Gminy Konopiska?
żle
dobrze
bardzo dobrze
poziom edukacji  (np. jakość kształcenia)
dostępność liczby placówek oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły)
dostępność do zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży (organizowane w świetlicach szkolnych i gminnych)
możliwość uzyskania zatrudnienia na terenie gminy
poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej (np. udział w spotkaniach, przynależność do organizacji pozarządowych)
własny poziom zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej 
poziom usług pomocy społecznej
dostępnośćmieszkań komunalnych
występowanie sytuacji związanych z nadużywaniem używek w Gminie
występowanie przemocy w rodzinie na terenie Gminy
dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej (ośrodki zdrowia, apteki
dostęp do lekarzy specjalistów 
oferta spędzania czasu wolnego na terenie gminy dla dzieci i młodzieży
oferta spędzania czasu wolnego na terenie gminy dla dorosłych
dostępność obiektów kulturalnych w gminie (np. świetlice, biblioteki)
jakość usług świadczonych przez obiekty kulturalne na terenie gminy (np. księgozbiór w bibliotekach, organizowane spotkania, spektakle)
jakość i różnorodność wydarzeń kulturalno - rozrywkowych odbywających się w gminie 
własny udział w wydarzeniach kulturalno - rozrywkowych oferowanych na terenie gminy 
bezpieczeństwa mieszkańców (np. ilość patroli policji po terenie gminy)
Czy jest Pani/Pan zadowolona/y z życia w Gminie Konopiska?
(możliwość wyboru jednej odpowiedzi)
Proszę o wskazanie Pani/Pana zdaniem najważniejszych piorytetów koniecznych do realizacji w Gminie Konopiska w latach 2016 -2020?
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
Mocne strony Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
Słabe strony Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
Zagrożenia dla rozwoju obszaru Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
Szanse rozwojowe dla Gminy Konopiska
(możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi)
Proszę o podanie najważniejszych, dla Pani/Pana, problemów związanych z jakością życia w Gminie Konopiska
Your answer
Proszę o przedstawienie, Pani/Pana, propozycji na poprawę jakości życia w Gminie.
Your answer
Płeć:
Wiek:
Wykształcenie:
Aktywność zawodowa:
Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service