วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-1201)
(English for Communication 1)
วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์
1. จุดประสงค์รายวิชา
1.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
2.เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ
3. เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
4.เพื่อเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสู่สังคม
2. มาตรฐานรายวิชาม่มีชื่อ
1.สนทนาโต้ตอบในสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนแนะนำตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน สถานศึกษา ฯลฯ
2.กล่าวและตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความกระจ่าง และขอให้พูด
ซ้ำ เลือกใช้ศัพท์ สำนวน เลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
3.บอกใจความสำคัญ และรายละเอียดของเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ โดยใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่
เหมาะสมกับบริบท
4.บูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับการเรียนรู้ด้วยตนเองในศูนย์การเรียนโดยมีหลักฐานการเรียน บันทึกการเรียนรู้ การประเมินผลตนเอง
3. คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันเสนอให้ความช่วยเหลือ การตอบรับ – ปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษ และภาษาไทยการใช้คำ การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ ฯลฯ ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง เข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา การวงแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา
ประเด็นออกข้อสอบ
Choose the best answer. 1. A : Good morning. How are you? B : Good morning. I’m fine thank you. And you? A:____________________________. *
1 point
Required
2. How _________ is it from your home to your school? It is 5 Kms. *
1 point
Required
.Look at the map. You are at the bank. Complete the directions to the office. No.3-7
You come out of the bank. Turn ____(3)_____ . Walk over the bridge and go past the _____(4)_____ on your right. Turn left at the ______(5)______. Go past the supermarket on your _____(6)_____. Go along the road. The office is on your right. It’s ______(7)______ the café. *
1 point
Required
4. *
1 point
Required
5. *
1 point
Required
6. *
1 point
Required
7. *
1 point
Required
8. A : Excuse me. ___________can I find the internet café’? B : Certainly. It’s opposite the library *
1 point
Required
9. A : What do you do? B : _______________. *
1 point
Required
10. Where is he from? *
1 point
Required
Next
This form was created inside of วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์. Report Abuse - Terms of Service