แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
กลุ่มผู้ใช้บริการ *
Required
คำชี้แจง กรุณาใส่ระดับค่าความพึงพอใจตามเกณฑ์ ดังนี้
ระดับ 1 = พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 = พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 = พึงพอใจปานกลาง
ระดับ 4 = พึงพอใจมาก
ระดับ 5 = พึงพอใจมากที่สุด
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
ความเพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการโดยรวม
ความคิดเห็นอื่นๆ หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
Your answer
ความประทับใจ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy