แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลักสูตร/หน่วยงาน ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

คำชี้แจง

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ขอความอนุเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถาม โปรดตอบตามความเป็นจริง ทั้งนี้ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ตอนที่ 4 ความคาดหวังต่อหลักสูตรในการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร


นิยามศัพท์

คุณภาพหลักสูตร (Quality curriculum) หมายถึง การดำเนินการเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อกำหนดหรือเป้าหมายที่ต้องการที่จัดโดยสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบันศึกษา
นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ชั้นปีสุดท้าย ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558
บัณฑิตใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2558 และสำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร

  โปรดแสดงความคิดเห็นโดยทำเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 5=เห็นด้วยมากที่สุด 4=เห็นด้วยมาก 3=เห็นด้วยปานกลาง 2=เห็นด้วยน้อย 1=เห็นด้วยน้อยที่สุด
  1.1 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน
  1.2 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
  1.3 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
  1.4 หลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
  1.5 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่
  1.6 หลักสูตรเน้นการปฏิบัติมากกว่าเนื้อหาทฤษฎี
  1.7 หลักสูตรเน้นการฝึกให้นักศึกษาได้มีการคิดวิเคราะห์
  1.8 หลักสูตรเน้นการจัดการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาที่ทันสมัย
  1.9 แต่ละรายวิชามีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
  Please enter one response per row
  2.1 มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
  2.2 มีการวางแผนและการเตรียมการสอน
  2.3 มีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้
  2.4 ดำเนินการสอนตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
  2.5 มีการวัดและประเมินผลตรงตามวัตถุประสงค์และครอบคลุมเนื้อหาวิชา
  2.6 มีคุณธรรม และจริยธรรมของอาจารย์ผู้สอน
  2.7 การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อวิจารณ์ของผู้เรียน
  2.8 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู อาจารย์
  2.9 อาจารย์สอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  Please enter one response per row
  3.1 ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
  3.2 ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
  3.3 ระบบสารสนเทศเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
  3.4 ห้องสมุดเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
  3.5 การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า
  3.6 สนามกีฬา ที่ออกกำลังกาย ที่นั่งอ่านหนังสือเหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ และเพียงพอต่อนักศึกษา
  3.7 สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด แสง การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น)
  3.8 สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนโดยรวม (เช่น ความสะอาด ความสงบร่มรื่น เป็นต้น)
  Please enter one response per row
  4.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
  4.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม
  4.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพและ/หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้
  4.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน
  4.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะทางภาษาสากล
  4.6 มีการจัดสอนซ่อมเสริมสำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน
  4.7 กระบวนการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
  4.8 นำผลงานวิจัย หรือองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน
  4.9 วิธีการสอนกระตุ้นการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา
  4.10 มีการจัดกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาในทักษะต่างๆ อย่างครบถ้วน
  Please enter one response per row
  5.1 วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน
  5.2 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลง ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  5.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม
  Please enter one response per row
  6.1 อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
  6.3 เมื่อมีปัญหาในการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือและให้คำแนะนำ
  6.4 อาจารย์ที่ปรึกษารับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
  6.5 อาจารย์ให้นักศึกษาได้พบตามเวลาที่นัดหมาย
  6.6 อาจารย์ที่ปรึกษาให้เวลากับนักศึกษาอย่างเพียงพอในการพบแต่ละครั้ง
  6.7 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษา แนะนำและควบคุมการจัดโคร่งร่างวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้ได้มาตรฐาน และปรัชญาของหลักสูตร
  Please enter one response per row
  7.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
  7.2 ด้านความรู้
  7.3 ด้านทักษะทางปัญญา
  7.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  7.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7.6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
  7.7 ด้านบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
  7.8 ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  Please enter one response per row
  8.1 มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียนต่าง ๆได้ เช่น จัดตู้รับคำร้องเรียน ส่งข้อร้องเรียนโดยตรงต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร  
  8.2 มีการชี้แจงเกี่ยวกับคำร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษารับทราบ
  8.3 มีการดำเนินงานตามคำร้องเรียนของนักศึกษาในกรณีที่สามารถดำเนินการได้
  8.4 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นและชี้แจงเหตุผลที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น
  8.5 มีการตรวจสอบข้อร้องเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน
  8.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียนในประเด็นต่าง ๆ 
  Please enter one response per row

  ตอนที่3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่

  9.1มีการดูแล รักษาความสะอาดของสถานที่ ที่ให้บริการ SOS
  9.2มีอุปกรณ์พร้อมในการให้บริการรับสมัครนักศึกษาทั้งในสถานที่และเคลื่อนที่
  9.3ความสะดวก รวดเร็วในการจ่ายเอกสารชุดวิชา
  9.4มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสมัครอย่างละเอียดทุกครั้ง
  9.5ความเต็มใจให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการ ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน/ ภายนอก
  9.6สามารถแก้ปัญหาถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ
  9.7การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีความรวดเร็ว
  9.8การให้บริการตอบปัญหา/คำปรึกษา/ตรวจสอบข้อมูลมีความถูกต้อง
  Please enter one response per row

  ตอนที่4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากบัณฑิตวิทยาลัย

  10.1การประชาสัมพันธ์
  10.2ความสะดวกของช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์
  10.3ความสะดวกของช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โทรสาร
  10.4ความสะดวกของช่องทางในการติดต่อสื่อสาร E-mail
  10.5ความสะดวกของช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านเว็ปไซต์
  10.6ความสะดวกของช่องทางในการติดต่อสื่อสาร่ผ่านfacebook/แฟนเพจ/Line
  10.7ความสะดวกในการใช้ระบบออนไลน์ต่าง ๆ
  10.8การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
  10.9การให้บริการด้านระบบสารสนเทศ
  10.10การให้บริการด้านวิทยานิพนธ์
  10.11การให้บริการด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
  10.12การให้บริการกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ
  10.13การให้บริการเจ้าหน้าที่
  10.14การให้บริการนักวิจัย
  Please enter one response per row

  ตอนที่5 ความคาดหวังและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question