แบบประเมินผลค่ายอาสาพัฒนา
ให้นักเรียนและครูอาสาพัฒนาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยการ click ในวงกลม ตอบครบ 10 ข้อ click submit
1.สถานที่เข้าค่ายอาสาพัฒนา มีความพร้อม
2.ระยะเวลาที่เข้าค่ายเหมาะสม
3.ระบบแสง เสียง ที่ใช้ในกิจกรรมค่ายฯ มีความเหมาะสม
4.นักเรียนมีความพร้อม
5.อุปกรณ์เครื่องมือที่นำมาพัฒนา เหมาะสม
6.เขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เหมาะสม
7.กิจกรรมนันทนาการ เหมาะสม
8.กิจกรรมเข้าฐาน เหมาะสม
9.จากการเข้าค่ายครั้งนี้ คิดว่าโรงเรียนพัฒนาได้ระดับใด
10.ท่านคิดว่าการเข้าค่ายอาสาพัฒนาครั้งนี้ในภาพรวมประสบความสำเร็จ
ข้อเสนอแนะ (ให้พิมพิ์ข้อมูลในบรรทัด )
ข้อเสนอแนะ (ให้พิมพิ์ข้อมูลในบรรทัด )
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy