แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (www.medplant.mahidol.ac.th) ปี พ.ศ.2564
เนื่องด้วยทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม. มหิดล ได้มีการปรับปรุงการจัดทำหน้าเว็บไซต์  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีการเข้าถึงข้อมูลสมุนไพรที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์  ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น  ทางสำนักงานฯ จึงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ โดยขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดช่วยตอบแบบสอบถาม โดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด  เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ท่านเคยใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาตร์ ม. มหิดล หรือไม่       *
ความพึงพอใจด้านการเข้าถึงเนื้อหา และ คุณภาพของเนื้อหา *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เนื้อหามีความน่าสนใจ
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายและรวดเร็ว
เข้าถึงเนื้อหาได้ตรงตามความต้องการ
ความทันสมัยของข้อมูล
เมนูการเข้าถึงส่วนต่างๆ มีความชัดเจนและใช้งานได้ดี
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ และการจัดรูปแบบเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์มีความสวยงามน่าใช้
ภาพประกอบดึงดูดทำให้เกิดความน่าสนใจ น่าอ่าน และน่าใช้งาน
ตัวอักษรมีความเหมาะสม (ขนาด, สี, ชนิด, ลักษณะ)
การออกแบบในหมวดต่างๆ มีความชัดเจน
ภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ในระดับใด
ท่านจะใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรอีกหรือไม่ *
ท่านจะแนะนำเพื่อน/คนรู้จัก (เภสัชกร) ให้ใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรหรือไม่ *
ท่านมีความ “ไม่พึงพอใจ” ต่อการบริการข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรในเรื่องใดบ้าง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy