แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สพป.นภ.2

โปรดเลือกระดับความพึงพอใจในการให้บริการและประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อนำผลไปแก้ไขปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานต่อไปค่ะ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question