แบบประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปี 2564
คําชี้แจง :แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยผลการศึกษาจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานฯ ให้มีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้นต่อไป
1. สถานภาพของผู้ตอบ *
2. หน่วยงานผู้ให้บริการ *
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด้านคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่มีความรู้ สามารถให้คำแนะนำและตอบข้อสงสัยได้
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ เต็มใจ เห็นอกเห็นใจและไม่เลือกปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่กระตือรือร้นให้บริการด้วยความรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างรอบคอบ ถูกต้อง ผู้รับบริการไม่ต้องกลับมาแก้ไขอีก
ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
แต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อย
ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ น่าฟัง
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ด้านความเป็นรูปธรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการ) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สภาพแวดล้อมในบริเวณที่รับบริการมีความสะอาด
ความเป็นระเบียบของสถานที่
สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์ม คำร้อง ฯลฯ มีพร้อม ไม่เสียเวลารอ
อธิบายขั้นตอนการขอรับบริการที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy