แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของนักศึกษาและศิษย์เก่า
คำชี้แจง แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ข้อมูลที่ถูกต้อง และเที่ยงตรงของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
กรุณาเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีเกณฑ์ในการประเมินดังนี้ 5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
คณะที่สำเร็จการศึกษา
สาขาวิชา
Your answer
จำนวนปีที่สำเร็จการศึกษา
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า *
5
4
3
2
1
1. การจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
2. การจัดบริการให้คำปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
3. การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า *
5
4
3
2
1
4. การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาและแหล่งเงินทุน
5. การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ
6. การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานทำระหว่างเรียนและการฝึกวิชาชีพ
7. การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครงานและแหล่งงาน
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า *
5
4
3
2
1
8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางต่าง ๆ เช่น วารสาร เอกสาร เว็บไซด์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
9. การใช้บริการข้อมูลข่าวสารของนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านทางเว็บไซด์กิจการนักศึกษา เว็บไซด์ศิษย์เก่า และเฟสบุค
10. การทำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
11. การให้บริการด้านสิ่งที่เอื้อประโยชน์ในการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการอื่น ๆ
12. การให้ความร่วมมือและการประสานงานของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
13.ความรวดเร็วและทันสมัยของการให้บริการข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
ความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service