Participa al concurs de «memes»
Nom i cognoms *
Edat *
Població *
Mail *
Whatsapp (per si ets guanyador i t'hem de localitzar) *
Has d'escollir una temàtica a l'hora de crear el «meme»
A continuació trobaràs 4 articles per inspirar-te i escollir la temàtica:

ARTICLE 1:
Alguna vegada has enviat fotos o vídeos íntims a algú? T'expliquem els riscos i les conseqüències
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/40521

ARTICLE 2:
Com et poden enganyar a través d'internet?
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/40538

ARTICLE 3:
5 consells perquè el teu Instagram sigui més segur
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/40537

ARTICLE 4:
7 senzills passos per evitar que t'estafin a Internet
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/40541

De quina temàtica va el teu «meme»? *
INFORMACIÓ DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
Responsable: FEM Produccions, S.L.
N.I.F. B-66084377
Adreça: C/ de la Llotja, núm. 9 de Vic, amb C.P. 08500
Email: contacte@adolescents.cat


2. FINALITAT
FEM Produccions, S.L, com a Responsable del tractament, ha organitzat el concurs “CONCURS DE MEMES” (d’ara endavant, el “Concurs”), amb l’objectiu de fomentar una vessant conscienciadora entre els joves, en matèria de noves tecnologies i internet. El Concurs consisteix en que els joves aportin “Memes” on es faci referència a mesures i consells concrets per a prevenir o actuar davant d’alguna de les problemàtiques plantejades.

En relació a aquest concurs, es tractaran dades de caràcter personal, amb les finalitats de gestionar el Concurs i per a la notificació i l'entrega del respectiu premi al / la Guanyador/-a.

A l’acte d’entrega del premi i, sempre i quan contem amb el consentiment del Guanyador/-a, es podrà recavar la seva imatge personal, que podrà ser publicada a la següent pàgina web i perfils de xarxes socials:
Pàgina web: Adolescents.cat
Facebook: Facebook.com/adolescents.cat
Instagram: Instagram.com/adolescents_cat
Youtube: youtube.com/adolescentstv
Twitter: twitter.com/adolescents_cat

Així mateix, en el cas de que un Participant finalista ens ho sol·liciti de manera expressa, s’inclourà una menció al seu nom / perfil de xarxa social / o altre identificador a la Obra finalista i/o a les publicacions relatives a la Obra, que podran ser publicades a les prèviament referides pàgina web i perfils de xarxes socials.


3. LEGITIMACIÓ
Les dades personals seran tractades en virtut de l’execució d’un contracte, consistent en el compliment de les presents Bases legals del Concurs.

Respecte a la possible inclusió del nom / perfil de xarxa social / o altre identificador a la Obra finalista, la base legitimadora serà el consentiment lliure, informat, específic i inequívoc de l’Interessat, atorgat mitjançant un clara acció afirmativa.

4. CONSERVACIÓ
En allò relatiu a la pàgina web i perfils de xarxes socials prèviament indicats, les dades personals seran conservades per un termini no superior a (1) any des de la finalització del Concurs. Així mateix, les dades es podran conservar per complir amb obligacions legals aplicables i, donat el cas, per a la defensa de reclamacions de tot tipus.


5. DESTINATARIS
Les dades personals de l’interessat seran comunicades als Jutges del Concurs, que serà un jurat composat per 5 membres: dos de la plantilla de continguts d’Adolescents.cat i dos d’Internet Segura. També formarà part del jurat l’instagramer @elracodelhipolit.

Així mateix, les dades personals també seran comunicades a les xarxes socials prèviament referides i de les quals us detallem les dades de contacte a continuació:

Facebook i Instragram: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.
Youtube: Youtube LLC, amb domicili a 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Estats Units.
Twitter: Twitter International Company, The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Irlanda.

Pot consultar més informació sobre protecció de dades als llocs web d’aquestes empreses. En relació a Youtube, indicar que al estar ubicat a Estats Units, es produirà una transferència internacional de dades que estaria emparada per l’adhesió de Google Inc (empresa matriu de Youtube) a la Privacy Shield-Decisió(UE) 2016/1250 de la Comissió Europea, de 12 de juliol de 2016.

En aquest sentit, informar-li que, per la naturalesa d’aquestes plataformes és possible que tercers puguin accedir a les dades dels interessats des de qualsevol país del mon, fora del control del Responsable.


6. DRETS
Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre el tractament de dades, a retirar el consentiment atorgat respecte al tractament de les seves dades personals en qualsevol moment, així com a oposar-se al tractament, limitar-ne el mateix, accedir, rectificar, suprimir les dades, a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat i a exercir el dret a la portabilitat, mitjançant petició escrita dirigida al correu electrònic contacte@adolescents.cat. La sol·licitud de l'exercici de qualsevol dret haurà d'anar acompanyada d'una còpia de document d'identitat oficial (DNI, carnet de conduir o passaport) de l’interessat.

Finalment, l'informem que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent o, si desitja obtenir més informació sobre el dret a la protecció de dades, pot dirigir-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).

Adjunta l'arxiu amb el teu «meme» *
Required
Bases del Concurs
BASES LEGALS DEL CONCURS [CONCURS DE MEMES]

FEM PRODUCCIONS SL, domiciliada c/de la llotja, 9, 2n C, Vic, amb CIF B66084377 (d’ara endavant, la “Organització” o el “Organitzador”), organitza el Concurs “[CONCURS DE MEMES]” (d’ara endavant, el “Concurs”), el qual es regirà pel que disposen les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”):


Objecte

L’objecte perseguit amb aquest Concurs és arribar als adolescents i joves amb l’objectiu de fomentar la vessant conscienciadora entre els joves. La idea és que els “memes” aportin per ells mateixos mesures i consells concrets per a prevenir o actuar davant d’alguna de les problemàtiques plantejades. L’usuari en si mateix sempre és la primera línia de seguretat, així que la prevenció és una de les millors eines per a apoderar-lo.
.


Termini per participar al Concurs

El termini per participar a la promoció s’iniciarà el dia 8 de febrer a les 17:00 hores i finalitzarà el dia 20 de febrer a les 23:59 hores.


Participants

Podrà participar al Concurs qualsevol persona física, de 14 a 25 anys, resident a l’estat espanyol i que disposi de DNI o passaport vigent, o bé NIE i permís de residència vigent en cas de ser estrangers (d’ara endavant, “Participant” o “Participants”). La participació serà gratuïta i es realitzarà a través de del portal Adolescents.cat. Serà vàlida 3 participacions per persona, si se'n detecten més, s’anul·laran totes les participacions de la persona en qüestió.

Els Participants garanteixen la veracitat de les dades facilitades, i seran els únics responsables de la autenticitat o correcció de les mateixes.

L’Organització es reserva el dret de comprovar les dades aportades pels Participants, quedant invalidades aquelles participacions que hagin estat realitzades mitjançant dades que siguin incorrectes, que no siguin autèntiques o que no compleixin amb l’establert a aquestes Bases.

Així mateix, l’organització es reserva el dret d’eliminar el contingut presentat pels Participants, en cas de que el referit contingut no es consideri adequat per part de l’Organització o bé que vulneri drets de tercers. En aquests casos, l’organització és reserva el dret d’invalidar i de no admetre la participació de la respectiva persona en el Concurs.

Addicionalment, no podran participar al Concurs els membres del jurat i els empleats de la organització, així com els seus descendents i/o conjugues.


Procediment de participació

El procediment de participació consisteix en entrar a la pàgina Adolescents.cat, i accedint al enllaç https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/40544, els Participants hauran d’emplenar el formulari de registre de participació al Concurs, en el que es demanaran les següents dades personals: Nom i Congoms, Edat, Població, Mail, Whatsapp.

Una vegada registrat, l’usuari haurà de d’ajuntar al mateix formulari de registre l’arxiu amb el qual participa al concurs que hagi realitzat en el marc de del CONCURS DE MEMES, i que haurà de complir amb els requisits detallats a continuació.


Requeriments dels MEMES

Els Memes (d’ara endavant, la “Obra”) haurà de complir amb els següents requeriments:

Haurà de ser creada pel Participant en el Concurs (no es podran presentar Obres que es trobin a Internet o que hagin estat creades per altres persones).
Ha de respectar els drets de tercers i no vulnerar en especial el dret d’imatge, el dret a la protecció de dades personals o els drets de propietat intel·lectual de tercers.
S’ha d’enviar el «meme» en algun dels següents formats: .jpg .gif .png .mp4 juntament amb el nom i cognoms, any de naixement i població del participant. La resolució del «meme» ha de tenir un mínim de 800px x 800px.
Ha de ser respectuós amb la dignitat de les persones, el principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altre circumstància personal o social.


Selecció de guanyadors

El / la guanyador/-a (d’ara endavant “Guanyador/-a”) del Concurs serà el / la Participant que hagi seguit el “Procediment de participació” i que hagi presentat una obra que compleixin amb els criteris establerts als “Requeriments”. En cas de que l’obra no compleixin amb els “Requeriments”, aquesta/-es seran desqualificades.

La selecció de la/-es Obra/-es guanyadora/-es portarà a terme per un jurat composat per 5 membres: Dos de la plantilla de continguts d’Adolescents.cat i dos d’Internet Segura. També formarà part del jurat l’instagramer @elracodelhipolit un dels comptes de «memes» amb més seguidors de Catalunya. Seran els membres del jurat els que faran un selecció dels «memes» finalistes (entre 10 i 20) que, posteriorment, passaran a la votació popular per part dels usuaris d’Adolescents.cat.

. Per escollir la/-es Obra/-es guanyadora/-es, el jurat tindrà en compte:
Que s’hagi sabut transmetre la idea del concepte escollit a través del meme.
La originaliat
La qualitat gràfica del meme


Premi

El premi consistirà en l’entrega d’un Ipad i un any de subscripció a les plataformes Netflix i Spotify. L’organització contactarà amb la persona guanyadora per coordinar el dia d’entrega del premi a les instal·lacions d’Internet Segura.
.
L’organització es reserva el dret de no entregar el premi a qualsevol Participant que intenti defraudar, alterar o inutilitzar el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present Concurs.


Notificació i entrega dels premis

El participant premiat es publicarà al portal Adolescents.cat i se li notificarà per mail i whatsapp.

Els premis no són bescanviables per diners en efectiu o altres premis.

La renúncia per part d’un guanyador al seu premi no comportarà l’entrega d’aquest a cap altre guanyador, Participant ni tercer.

L’Organització es reserva el dret a desqualificar a qualsevol Participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present Concurs.

Cessió de drets de propietat intel·lectual i drets d'imatge

Pel fet de participar en el Concurs i amb la finalitat de promocionar els objectius del mateix, a través de qualsevol tipus de suport o mitjà (inclòs internet i les xarxes socials), els Participants finalistes cedeixen expressament a l’Organitzador els drets d’explotació de les Obres finalistes (reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició i transformació), de manera revocable, sense exclusivitat i sense limitació territorial i temporal alguna.

S’informa als Participants finalistes que, amb la finalitat de que la seva la seva autoria quedi reconeguda, podran contactar amb l’Organització al correu electrònic contacte@adolescents.cat perquè a la pròpia Obra finalista o les publicacions de la referida Obra es faci constar una menció a la seva identitat.


Protecció de dades personals

De conformitat amb el Reglament Europeu (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades (“RGPD”) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDiGDD”), s'informa als Participants que les seves dades personals, que hagin facilitat en el transcurs del Concurs, seran tractades per l’Organització, com a responsable del tractament (d’ara endavant, el “Responsable”), amb les finalitats de gestionar el Concurs, donat el cas, per a la identificació dels Participants a la Obra i per a la notificació i l'entrega del respectiu premi al / la Guanyador/-a.

Tanmateix, per donar compliment al deure d’informació en relació amb el tractament de dades personals dels Participants, us facilitem la següent informació en base el sistema de capes o per nivells:

Responsable:
FEM PRODUCCIONS, S.L.
Legitimació:
Execució d’un contracte, consistent en el compliment de les presents Bases legals del Concurs. Consentiment de l’interessat.
Destinataris:
Jutges del Concurs i xarxes socials.
Drets:
Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.
Informació addicional:
Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a través d’aquest LINK
https://adolescents.naciodigital.cat/avislegal

Dret d’exclusió i Bases Legals

La participació en aquest Concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases.

Aquells Participants que incompleixin les presents Bases seran donats de baixa o desqualificats, exonerant a l’Organització de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del referit incompliment.

L’Organització queda facultada per a resoldre qualsevol contingència no prevista, essent aquesta modificació o alteració publicada en les mateixes Bases.

Les presents Bases quedaran publicades a el formulari de participació del concurs https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd96K_ljlloVFFaNJU06nn5e-7EkFneZ7j4gA6SjYF-Q-j8dw/viewform. Qualsevol dubte o consulta sobre aquestes Bases pot ser dirigida enviant un correu electrònic a contacte@adolescents.cat

Les Xarxes socials on puguin ser publicades dades personals en relació a aquest Concurs, no patrocinen, avalen o administren de cap manera aquest Concurs ni hi són associades.


Modificacions, annexos o cancel·lacions

L’Organització es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos sobre les presents Bases en relació a la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes es realitzin dins del període de vigència del Concurs.

L’Organització no serà responsable si, per causes alienes al seu poder de decisió en sentit ampli o per causes fortuïtes o de força major, el Concurs no es pogués desenvolupar en algun dels termes especificats anteriorment. Així mateix, la cancel·lació o falta de celebració del Concurs no generarà cap obligació per a l’Organització, ni cap dret d’indemnització a favor del Participants i/o Guanyadors.

No obstant l’anterior, queden indemnes les responsabilitats i obligacions contractuals o extracontractuals de l’Organitzador cap als respectius patrocinadors, en el cas que el Concurs no es pogués desenvolupar de conformitat amb les condicions contractuals acordades.


Jurisdicció i legislació competent

El present Concurs resta subjecte a la legislació catalana i espanyola d’aplicació. Així mateix, els Participants es subjecten de manera expressa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altra jurisdicció que resultaria d’aplicació.


Dades personals

L’Organització es compromet a tractar les dades personals dels particpants del concurs observant els principis exigibles per la legislació vigent en matèria de protecció de dades en tot allò relatiu al responsable del fitxer, en particular, els relatius a la qualitat de les dades, el deure de secret i confidencialitat i a les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatiu aplicables a aquestes.

Amb quina finalitat es recullen les les dades personals?

D’acord amb el nou Reglament de Protecció de dades, RGPD, t’informem que les teves dades personals seran incorporades en el fitxer “Usuaris d’Adolescents.cat”, del qual és responsable FEM Produccions, S.L.

La finalitat d’aquest fitxer és la gestió i el manteniment dels usuaris registrats d’Adolescents.cat, la gestió de sortejos, concursos i premis, així com la tramesa de comunicacions informatives necessàries fruit de la relació establerta amb FEM Produccions, S.L.. L’aportació de les teves dades personals són necessàries per a la participació en aquesta acció.

Quins drets tinc envers les meves dades personals facilitades a Adolescents.cat?

D’acord a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tens els drets d’accés, rectificació i supressió, cancel•lació i oposició. Els podràs exercir sempre que tinguis més de 14 anys adreçant un escrit amb còpia del teu DNI a FEM Produccions, S.L., al carrer de la Llotja número 9 de Vic, C.P. 08500.

Titularitat
El titular del portal www.adolescents.cat és la societat FEM Produccions, S.L., amb domicili social al C/ de la Llotja, núm. 9 de Vic, amb C.P. 08500, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43.906, foli 76, full número B441493, inscripció 1, amb NIF B-66084377.
Per obtenir més informació, pot contactar amb Adolescents.cat a l’adreça de correu electrònic contacte@adolescents.cat.

Acceptes les bases legals? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service