දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලක පරිගණක පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම
පරිගණක පුහුණු අවශ්‍යතා සහිත මාණ්ඩලික නොවන ශ්‍රේණි වල සියළුම නිලධාරී මෙම අයදුම්පත්‍රය මඟින් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ඉල්ලීම් සිදු කළ යුතු ය. එක් එක් නිලධාරියා / නිලධාරිනිය වෙන් වෙන් වශයෙන් පුහුණු අවශ්‍යතා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.
නිලධාරියාගේ / නිලධාරිනියගේ නම : *
Your answer
තනතුර *
ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය *
Your answer
කාර්යාලය *
අවශ්‍ය පුහුණු වැඩසටහන *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service