Warsztaty Akademia Gitary - KIDS
Jak co roku, pamiętamy także o najmłodszych adeptach gitarowych pasji. Podczas prowadzonego we współpracy z pedagogami i animatorami cyklu animacyjno-warsztatowego Akademia Gitary: KIDS postaramy się rozbudzić w maluchach miłość do muzyki oraz gitarowego brzmienia. W tym celu zorganizowane zostaną oparte na wspólnej zabawie zajęcia, które pozwolą dzieciom rozwinąć muzyczne zainteresowania.
Wszystkie zajęcia w ramach warsztatów są osobnymi wydarzeniami, dlatego nie ma konieczności uczestnictwa w całym cyklu.
Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 5 - 10 lat do uczestnictwa w warsztatach.
Adres e-mail *
Your answer
Imię i nazwisko osoby kontaktowej *
Your answer
Wybór terminu warsztatów AG - KIDS *
Required
Ilość osób (dzieci wraz z opiekunami) *
np. (2+1)
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. mojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, wizerunku przez Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan na potrzeby przeprowadzenia warsztatów Akademia Gitary-KIDS organizowanego w ramach 12 edycji Festiwalu „Akademia Gitary”. Oświadczam, że zapoznałem się z zawartymi w formularzu zgłoszeniowym (poniżej) informacjami na temat administratora danych osobowych, kategorii danych osobowych, które będą przez niego przetwarzane, okresu przetwarzania danych osobowych, a także moich prawach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan. *
Oświadczam, że jestem opiekunem prawnym zgłaszanego niepełnoletniego uczestnika i udzielam zezwolenia na rozpowszechnianie przez Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan jego wizerunku utrwalonego na fotografiach i nagraniach, które zostaną wykonane w trakcie warsztatów Akademia Gitary KIDS organizowanego w ramach 12 edycji Festiwalu „Akademia Gitary” na cele promocyjne. Niniejsze zezwolenie obejmuje rozpowszechnianie wizerunku w następujący sposób: obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w ramach realizacji spotkań i imprez, rozpowszechnianie wizerunku, prasie, broszurach, ulotkach, w mediach elektronicznych w szczególności na stronie http://akademiagitary.pl/?lang=pl, na profilu Akademia Gitary na portalu Facebook, Instagram, zamieszczenie nagrań na stronie www.youtube.com. Oświadczam, że niniejszej zgody udzielam nieodpłatnie. *
1. Administratorem danych osobowych jest Bona Fide. Stowarzyszenie Wielkopolan z siedzibą w Poznaniu, ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000238850, NIP 777-290-36-68, REGON 300155970 (dalej: „Bona Fide”).2. Uczestnicy mogą skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail info@akademiagitary.pl3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzenia warsztatów Akademia Gitary Kids na podstawie zgłoszenia Uczestnika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO). 4. Bona Fide przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, adres e-mailowy, wizerunek.5. Usługodawca zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. 6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotowi prowadzącemu warsztaty, dostawcom usług: doradczych, księgowych, prawniczych, administracyjnych, płatniczych, informatycznych. 7. Bona Fide przekazuje dane osobowe poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego do następujących podmiotów:a. Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską – dane Uczestników, Usługobiorców i osób działających w imieniu Usługobiorcy.8. Uczestnikowi przysługuje:a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c. prawo do usunięcia danych, jeżeli w ocenie danej osoby nie ma podstaw do ich przetwarzania, d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli dana osoba uzna, że zasadnym jest ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli jego zdaniem Bona Fide posiada nieprawidłowe dane osobowe danej osoby lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby Bona Fide je usunęło, bo są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez daną osobę sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,f. prawo do przenoszenia danych – dana osoba ma prawo otrzymać od Bona Fide w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczyła na podstawie formularza zgłoszeniowego. Dana osoba może zlecić ich przesłanie bezpośrednio innemu podmiotowi, g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – dana osoba ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.9. Dane osobowe są przechowywane przez Bona Fide przez czas niezbędny do realizacji warsztatów.10. Wszystkie zbierane przez Bona Fide dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy