แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์

จงเลือกตัวเลือกที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม
  1.การออกแบบเว็บไซต์เพื่อเลิกบุหรี่ดูทันสมัยน่าสนใจ
  2.เนื้อหาเรื่องบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ของเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อท่าน
  3.ระบบภาพ เสียง และมัลติมีเดียร์ที่ใช้ มีคุณภาพดี
  4.สามารถรับรู้ข่าวสาร การรณรงค์เกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ได้จากหลากหลายช่องทาง
  5.ระยะเวลาในการให้คำปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ไม่นานจนเกินไป
  6.ผู้ให้คำปรึกษามีความรู้และทักษะความชำนาญดี
  7.การรับบริการคำปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ช่วยให้ท่านวางแผนการเลิกบุหรี่ในอนาคตได้
  8.ท่านรู้สึกสบายใจ เป็นกันเองในการรับบริการ ให้คำปรึกษาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์
  9.ท่านจะแนะนำบริการเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ให้กับคนอื่นๆ
  10.ท่านคิดว่าการให้บริการคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่
  Please enter one response per row