:: ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ::

แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกของนักศึกษา ของหลักสูตรในความดูแลของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งสนับสนุน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับนักศึกษาต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ห้องสมุดมีหนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ วารสาร ที่ทันสมัย เพียงพอ และตรงต่อความต้องการ
  ห้องสมุดมีระบบการสืบค้นและการจัดหมวดหมู่หนังสือที่ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน
  นักศึกษาสามารถใช้แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น e-Book  e-Journal  full text ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ฯลฯ  ได้อย่างสะดวก
  นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้สื่อคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลออนไลน์
  Please enter one response per row
  ภายในห้องเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ เช่น โปรเจ็คเตอร์  วิชวลไลเซอร์  เพียงพอต่อการใช้งาน
  ภายในห้องเรียน ห้องสมุด มีพัดลม เครื่องปรับอากาศ และแสงสว่างที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
  ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ แต่ละสาขาวิชา/คณะ เพียงพอต่อการใช้งาน
  การบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต (wifi) ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
  Please enter one response per row
  การติดต่อกับหน่วยงานภายใน ที่ให้บริการนักศึกษาทำได้อย่างสะดวกและขั้นตอนไม่ซับซ้อน
  โรงอาหารมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
  สิ่งสนับสนุน/ส่งเสริมกีฬา เช่น โรงยิม สนามกีฬา เพียงพอและพร้อมใช้งาน
  ที่นั่งพักผ่อนมีเพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
  ห้องน้ำสะอาด และเพียงพอต่อการใช้งาน
  การรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
  อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกอาคารพร้อมใช้งาน
  สภาพแวดล้อมโดยรวมมีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอน/การเรียนรู้
  Please enter one response per row
  This is a required question