ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2555

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
2. แบบสอบถามนี้มี 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
3. นิยามศัพท์เฉพาะ
อัตลักษณ์ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คือ เป็น“คนเก่ง คนดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งมีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ได้แก่ การมีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาเอก ภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการปฏิบัติงาน จัดระบบงานและควบคุมงาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐาน ได้แก่ การมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความสามารถในการบริหารคน มีความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทักษะในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้สามารถทำงานเป็นทีม สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้
3. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ การมีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีวินัย มีน้ำใจ ขยันอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีความเสียสละ
เอกลักษณ์ หมายถึง การเป็น “ มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วม” โดยเป็นการปฏิบัติงานที่บูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมกับประชาชนและองค์กรท้องถิ่นจนเกิดเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตั้งชื่อว่า “อุตรดิตถ์โมเดล”กระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ หมายถึง วิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง
อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึงวิธีการพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด คือ “คนเก่ง คนดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
กระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์ หมายถึง วิธีการที่มหาวิทยาลัยใช้เพื่อสร้างความเข้าในในเรื่องเอกลักษณ์ ที่เป็น จุดเด่น จุดเน้น ของมหาวิทยาลัย ให้กับบุคลากรและนักศึกษา รวมไปถึง วิธีการพัฒนาให้เกิดการยอมรับว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีเอกลักษณ์ คือ การเป็น “ มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วม”
ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ หมายถึง ผลผลิตที่เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีคุณลักษณะด้านต่างๆ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่กำหนด คือ “คนเก่ง คนดี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”
ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ หมายถึง ผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ การเป็น “ มหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจแบบมีส่วนร่วม”
บุคลากร หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


หากมีข้อสงสัยในการกรอกแบบสอบถาม
กรุณาสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสารสนเทศ
กองนโยบายและแผน โทรศัพท์ 055- 411096 ต่อ 1653

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการในการสร้างอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในประเด็นต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมากน้อยเพียงใด

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  ความพึงพอใจต่อกระบวนการในการสร้างเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question