Foomu Savea ki he paa 'a e Mo'unga Afi, pea mo e Koviti-19 'i he'ene a'u mai ki Tonga ni.
Malo e lelei!!. 'Oku 'oatu heni 'a e kole kiate kimoutolu kau memipa, kemou kau mai ki he ki'i savea nounou ko 'eni 'a e Kautaha Leiti 'o Tonga (TLA)

Ko e taumu'a 'o e ki'i savea ni, kiate kinautolu ne nau fu'u uesia, 'i he taimi na'e puna ai 'a  Mo'unga Afi, pea pehee ki he hake mai 'a e peau pea mo e toe huu mai 'a e Vailasi Koviti-19 ki Tonga 'eiki. Ko e savea ni foki kiate kinautolu foki 'oku nau fu'u fiem'a vivili 'i he taimi faingata'a ni.

'I he 'osi 'a hono siofi 'ehe komiti 'a e savea ni, pea 'e malava leva ke fai ha tokoni atu kiate kimoutolu, 'i he ngaahi me'a pe 'oku fu'u fiema'u vivili 'o hange koe ki'i shopping me'akai, pehe ki he ngaahi me'a faka 'aho 'oku tau anga maheni ki ai.

Fakatokanga'i ange ko e ngaahi fakamatala kotoa te ke vahevahe mai he polokalama te mau tauhi ia mo fakapapau'i 'oku malu mo hao mei hano ngaue'aki pe mama ki tu'a ke 'ilo ki ai ha taha ta'e ma'u ha ngofua meiate koe.

Malo
Kautaha Leiti 'o Tonga
Hala Lelue
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Hingoa Kakato (Hingoa 'i ho'o ID pe Tohita'u) *
Hingoa 'oku ke ngaue'aki (Angamaheni)) *
Ta'u motu'a 'oku ke kau ki ai *
Fa'ahinga 'oku ke kau ki ai *
Ko e fa'ahinga 'oku fakatefito mei ho ongo fakasekisuale 'oku ke kau ki ai?
Clear selection
'Oku 'i ai nai ha'o fa'ahinga faingata'ia fakaesino pe mahaki tauhi?
Clear selection
Kapau na'a ke tali 'io he fehu'i 'i 'olunga, kataki 'o fakamatala mai heni 'a e faingata'a'ia fakaesino pe mahaki tauhi 'oku ke fe'ao mo ia.
'Oku ke ma'u tapaka?
Clear selection
'Oku ke ma'u kava malohi?
Clear selection
'Oku ke 'osi nga'ue'aki 'a e faito'o konatapu?
Clear selection
Tu'asila ho 'api nofo'anga.
Ko fe 'a e Vahenga pe Motu 'oku ke nofo ai?
Clear selection
Fika Telefoni pe Fika Fetu'utaki
Ko e ha ho hingoa 'oku ke ngaue'aki 'i he Facebook?
'Oku ke ma'u ngaue?
Clear selection
Ko e ha 'a e ngaue 'oku ke ngaue ai?
Kapau 'oku 'ikai keke ngaue, ko e ha 'a ho'o me'a 'oku ke pehe teke lava ai 'o ma'u ha'o mo'ui, kataki fakamatala'i mai heni.
Fakahaa mai heni ko e tokofiha 'oku 'IKAI ke ma'u ngaue
Ko e toko fiha 'oku mou nofo 'i ho'o mou 'api?
Clear selection
'Oku ke nofo pe 'i homou 'api pe ko ha feitu'u kehe?
Clear selection
Ne uesia nai 'e he Tsunami 'a ho'o 'api nofo'anga?
Clear selection
Kapau na'a ke tali "IO" ki he fehu'i 'i 'olunga, Kataki 'o fakamatala mai heni ki he lahi taha 'a e ngaahi maumau ne hoko ki ho 'api nofo'aga. (Kapau na'a ke tali "IKAI" pe "EFUA PE" pea ke kataki 'o hoko atu koe ki he fehu'i hoko.
'Oku maumau'i nai 'e he Koviti-19 'a ho'o ngaue pe ma'u 'anga mo'ui?
Clear selection
Kuo ke 'osi fakakato nai 'a e ngaahi huhu malu'i Koviti-19 pea mo ho'o mou 'api pe te'eki ai?
Clear selection
Ne 'osi puke nai ha taha homou 'api 'i he fokoutua ko 'eni ko e Koviti-19?
Clear selection
'I he kau memipa 'oku mou nofo 'i 'api, 'oku 'i ai nai ha taha 'oku faingata'a'ia fakaesino, pe fu'u fiema'u e tokanga makehe kiate ia? Kapau 'IO, pea kataki mu'a 'o fakamatala mai ange 'a e ngaahi fiema'u makehe ko ia.
Ko e ha 'a e ngaahi fiema'u vivili 'a koe mo e ngaahi memipa 'i ho mou 'api?
Clear selection
Kapau na'a ke tali 'i he fehu'i 'i 'olunga "ME'A MAKEHE", kataki 'o fakahaa mai heni, pea fakamatala'i mai 'a e 'uhinga 'oku ke fu'u fiema'u vivili ai 'a e me'a makehe 'oku ke 'uhinga ki ai.
Na'a ke 'osi a'usia nai ha palopalema faka'atamai pe 'oku ke kei ongo'i puputu'u talu mei he puna 'a e Mo'unga afi?
Clear selection
Kapau na'a ke tali 'IO ki he fehu'i 'i 'olunga, kataki 'o ki'i fakamatala mai ange ki ai. Pe fakahaa mai ai kapau 'oku ke fiema'u ha polokalama fale'i pe fakafeau loto, pe ko e talanoa vahevahe pea mo ha taha, pe ko ha fa'ahinga polokalma makehe pe.
Ko e ha 'a ho'o me'a ne fai, 'i he ongo mai 'a e paa 'a e mo'unga afi? Fakamatala mai heni 'a ho'o fakakaukau vave taha ne ha'u kiate koe 'i he taimi ko ia ne ofongi mai ai 'oku hake mai 'a e Tsunami?
Na'a ke 'osi a'usia nai ha ngaahi fakamamahi pe tapalasia'i koe 'e ha taha, lolotonga ko eni 'a e me'a ne hoko 'i he puna 'a e MO'UNGA AFI pea mo e hake mai 'a e TSUNAMI pea pehee foki ki he  ngaahi fakataputapu koe'uhi ko e COVID-19?
Clear selection
Kapau na'a ke tali 'IO ki he fehu'i 'i 'olunga? Pea ke kataki 'o ki'i fakamatala mai 'a e me'a na'a ke a'usia pea ke fai ha ngaue ki ai he vave taha.
Kapau na'a ke tali Te'eki keke huhu koe, kataki fakamatala mai 'a ho'o tui pe 'uhinga 'oku ke pehee ai 'oku 'ikai keke fie kau ki he huhu malu'i koviti-19
Na'a ke 'osi ma'u ha tokoni 'a e Kautaha Leiti 'o Tonga ki mu'a, pe 'ikai? *
Fakaha mai ko e ha 'a e ngaahi tokoni 'a e Kautaha Leiti 'o Tonga na'a ke 'osi 'inasi ai ki mu'a
Malo 'Aupito 'a ho'o tuku taimi keke kau mai ki he savea ni. Kapau 'oku 'iai ha me'a makehe 'oku ke pehe teke fie tokoni mo fakalele'i ai 'a e  fua fatongia 'a e kautaha, pea kataki 'o tali mai heni.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy