แบบสอบถามความพึงพอใจ และกรอบคุณธรรม ของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ตสน.พก.)
คำอธิบาย : ขอความอนุเคราะห์จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบริการงานตรวจสอบภายในและหรืองานให้คำปรึกษาจาก ตสน. พก. ตอบแบบสอบถาม โดยเลือกหรือใส่ข้อมูลในช่องที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวและระดับความพีงพอใจและความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ ตสน. พก. ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนางานของ ตสน.พก.ต่อไป (ข้อมูลของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทใด
ที่ตั้งของหน่วยงานของท่าน *
กรุณาระบุที่ตั้งของหน่วยงานของท่่าน
หน่วยงานของท่านตั้งอยู่ในจังหวัดใด *
Your answer
หน่วยงานของท่านได้รับการตรวจสอบในปีงบประมาณใด *
Your answer
หน่วยงานของท่านอยู่ในประเภทใด *
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
โปรดระบุคะแนนความพึงพอใจในแต่ละด้านต่อไปนี้
การประเมินความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน *
พีงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
สื่อสารที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ
มีแนวคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์
มีความอิสระ และเป็นกลาง
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบ *
พีงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
อธิบายขอบเขตและวัตถุประสงค์การตรวจสอบชัดเจน
ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบขอ สมเหตุสมผล
มีส่วนร่วมช่วยหน่วยรับตรวจแก้ไขปัญหา ให้ปฏิบัติงานครบถ้วนสมบูรณ์
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ เรื่องที่ตรวจสอบรวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับชัดเจน เหมาะสม
ระดับความพึงพอใจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ *
พีงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
รายงานกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย
รายงานรวดเร็ว
ข้อเสนอแนะในรายงานเป็นประโยชน์ และสามารถปฏิบัติได้
เปิดโอกาสให้ผู้รับการตรวจสอบชี้แจงการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ติดตามผลการตรวจสอบในครั้งก่อนอย่างเหมาะสม
ส่วนที่ 3 การประเมินการปฎิบัติตามกรอบคุณธรรม
โปรดระบุคะแนนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในตามกรอบคุณธรรมที่ได้แจ้งเวียนให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วดังนี้
กรอบคุณธรรม *
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานงานตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ
ไม่รับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
รอบคอบในการใช้และรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
สุภาพ กระตือรือร้นในการให้บริการ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยถูกต้อง
ผู้ตรวจสอบมีการทำงานเป็นทีม
เปิดเผยถึงสาเหตุหรือข้อจำกัดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามความเหมาะสม (กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระหรือเที่ยงธรรม)
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นอื่นๆ
โปรดระบุข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms