แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2562
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงรายงานสถานการณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
Email address *
1.ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ *
2.ระดับความเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี *
มาก
ปานกลาง
น้อย
ประโยชน์ที่ได้รับ
เนื้อหาสาระ
ความพึ่งพอใจ
3.ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
Your answer
5.เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
6.เนื้อหาสาระ สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านสนใจ (เรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด)
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3
ลำดับที่ 4
ลำดับที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
สภาพเศรษฐกิจจังหวัด
สถานการณ์แรงงาน
ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน
ตารางข้อมูลภาคผนวก ที่.....
7.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีควรปรับปรุง
8.ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
โปรดระบุประเด็นที่ควรปรับปรุง
Your answer
9.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Your answer
10.ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service