แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ "รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี  ปี 2565
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด เพื่อแก้ไข ปรับปรุงการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ ให้มีความครบถ้วน ทันสมัย และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ จึงขอความร่วมมือจากผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม เพื่อสำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีจะได้นำไปเป็นข้อมูลประกอบการแก้ไขปรับปรุงรายงานสถานการณ์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ ต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1.ประเภทของหน่วยงานที่ตอบ
Clear selection
2.ระดับความเห็นที่มีต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี *
Required
2.1 ประโยชน์ที่ได้รับจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
Required
2.2 เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ *
Required
2.3 ความพึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
Required
2.4 ความไม่พึงพอใจต่อรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัด *
Required
3.ท่านเคยนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไปใช้ประโยชน์หรือไม่ *
4.ท่านนำข้อมูลจากรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไปใช้ประโยชน์ในทางใด ระบุ
5.เนื้อหาสาระส่วนใดที่ท่านนำไปใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
6.เนื้อหาสาระ สถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
7.ท่านคิดว่ารายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรีควรปรับปรุงหรือไม่ *
Required
8.ถ้าต้องการปรับปรุง ควรปรับปรุงประเด็นใด
Clear selection
โปรดระบุประเด็นที่ควรปรับปรุง
9.ท่านอยากให้มีเนื้อหาสาระใด เพิ่มเติม ระบุ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy