แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องสมุดสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมายในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. สถานภาพ
2. สังกัด
กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
Your answer
3. ความถี่ในการเข้าใช้ห้องสมุด
4. ช่วงเวลาที่เข้าใช้ห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
5. ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการของห้องสมุด

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง วัสดุรูปแบบต่างๆ ที่มีการบันทึกสารสนเทศไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ ภาพ และเสียง ซึ่งอาจอยู่ใน รูปของวัสดุตีพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และวัสดุไม่ตีพิมพ์ ได้แก่ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดีทัศน์ ฐานข้อมูล ซีดีรอม เป็นต้น

5.1 ด้านทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
1. ปริมาณของหนังสือ, วารสาร,หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ
2. ความหลากหลายของหนังสือพิมพ์
3. ความทันสมัยของทรัพยากรสารสนเทศ
4. ความรวดเร็วในการนำทรัพยากรสารสนเทศออกให้บริการ
5. การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น
5.2 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
1.เวลาเปิด – ปิดบริการ ( 8.30 - 16.30 น. )
2. บริการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
3. บริการยืม - คืน
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการวารสาร/หนังสือพิมพ์
7. บริการแนะนำ/ฝึกอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล
8. ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของห้องสมุดได้อย่างสะดวก
5.3 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
1.จำนวนบุคลากรที่ให้บริการ
2.การให้บริการของบุคลากรประจำเคาน์เตอร์ยืม - คืน
3.บุคลากรมีความกระตือรือร้น ความเป็นกันเองและเต็มใจช่วยเหลือผู้ให้บริการ
4.ความสามารถของบุคลากรในการแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
5.บุคลากร/เจ้าหน้าที่มีความตรงต่อเวลาในการให้บริการ
5.4 ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
1.ห้องสมุดตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะดวกในการไปใช้บริการ
2.จำนวนโต๊ะ - เก้าอี้ สำหรับนั่งอ่านหนังสือเหมาะสม
3.จำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น
4.ความทันสมัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการสืบค้น
5.จำนวนปลั๊กไฟที่ให้บริการสำหรับ Note Book
6. การจัดพื้นที่ในห้องสมุดสะดวกต่อการค้นคว้าการเรียนรู้ น่าเข้าใช้ นั่งสบาย
7. บรรยากาศและความเงียบสงบในห้องสมุด
8. แสงสว่างภายในห้องสมุด
9. อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด
10. ความสะอาดของห้องน้ำ
5.5 ด้านการประชาสัมพันธ์
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่เคยใช้บริการ
1.การประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด เช่นการแจ้งบริการ/ข่าวสารใหม่ ๆ/การจัดทำแผ่นพับ/เว็บไซต์/ป้ายประกาศ
6. ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบคุณที่ท่านได้สละเวลาในการตอบคำถาม
เรายินดีรับฟังท่านเสมอเพื่อการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service