รายงานผลตามแผนการดำเนินงานจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ ให้เร่งดำเนินการสำหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และเอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 สำหรับเอกสารราชการอื่น ๆ ให้พิจารณาดำเนินการตามลำดับความสำคัญ ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2564 และให้รวบรวมผลการดำเนินงานแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 6 เดือน
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานของท่าน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดการรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา โดยขอให้รายงานปีละ 2 รอบ ได้แก่ รอบระยะเวลาเดือนพฤษภาคม และรอบระยะเวลาเดือนพฤศจิกายน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึง ปี พ.ศ. 2564
ข้อมูลหน่วยงานของท่าน
หน่วยงานของรัฐที่มีการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา รายงานตามแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในภาพรวม
ชื่อหน่วยงานของท่าน *
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ข้อมูลการรายงานผล เทียบตามแผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ตามแผนการดำเนินงานที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำ และจัดส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.
1. รอบที่หน่วยงานของท่านรายงานแผนการดำเนินงาน ในครั้งนี้ *
ปี พ.ศ. ที่หน่วยงานของท่านรายงานแผนการดำเนินงาน ในครั้งนี้ *
2. หน่วยงานของท่านมีการปรับแผนการดำเนินงานในรอบที่รายงานครั้งนี้ หรือไม่ *
จำนวนเอกสารที่จัดทำแล้วเสร็จ แบบสะสม
3. โปรดระบุจำนวนเอกสารราชการ 2 ภาษา ที่หน่วยงานของท่านได้ดำเนินการแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามแผนการดำเนินงานของท่าน โดยระบุจำนวนเอกสารที่จัดทำแล้วเสร็จแบบสะสม
3.1 จำนวนเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
3.2 จำนวนเอกสารที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
3.3 จำนวนเอกสารราชการอื่น ๆ (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
3.4 จำนวนแบบฟอร์มในการยื่นคำขอ (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
3.5 จำนวนคู่มือสำหรับประชาชน (ระบุตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณที่หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms