Wolontariat w Centrum Wielokulturowym/Volunteering in the Multicultural Center
[PL]

Od 1 marca ruszyliśmy z projektem Centrum Wielokulturowego w Krakowie. Marzymy, by stworzyć miejsce przyjazne dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie, gdzie będziemy mogli się bliżej poznawać i nawiązywać z nimi relacje. Chcemy, by było to miejsce spotkania.

Pomóż nam je tworzyć!

Co chcemy robić? Planujemy prowadzić działania międzykulturowe, udzielać informacji i prowadzić bezpłatne poradnictwo prawne, organizować spotkania, projekcje, debaty, warsztaty kulinarne i empatyczne, konferencje, seminaria i inne wydarzenia. Będziemy też udostępniać przestrzeń i udzielać wsparcia aktywistom_tkom, NGOsom i grupom nieformalnym pracującym z i dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie.

Jeśli chcesz z nami tworzyć Kraków otwarty i przyjazny  - zapraszamy, dołącz do nas!

Pierwsze spotkanie dla wolontariuszy_ek (ONLINE) odbędzie się już we wtorek, 16 marca, o 19:30.


[ENG]

On March 1, we started the project of the Multicultural Center in Krakow. Our dream is to create a friendly place for foreigners living in Krakow, where we will be able to get to know each other better and establish relationships with them. We want this place to become a meeting and dialogue place.

Help us to create it!

What do we want to do? We plan to conduct intercultural activities, provide information and conduct free legal counseling, organize meetings, movies screenings, debates, cooking events and empathy workshops, conferences, seminars and many others. We will also provide space and provide support to activists, NGOs and informal groups working with and for foreigners living in Krakow.

If you want to create an open and friendly Krakow with us - join us!

The first meeting for volunteers (ONLINE) will be held on Tuesday, March 16 at 19:30.

Instagram: @centrumwielokulturowekrk  
FB: @centrumwielokulturowekrk  
Twitter: @cw_krakow


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię/First-name *
E-mail *
Skąd dowiedziałeś się o możliwości wolontariatu? / Where did you find information about possibility of volunteering in the center? *
Przedstaw się nam krótko - napisz kim jesteś i co robisz na co dzień. / Please, introduce yourself shortly - who are you and what you do on daily basis.
Dlaczego chcesz zostać wolontariuszem_ką w CW? / Why do you want to become a volunteer?
W jaki sposób możesz nam pomóc? / How would you like to support us? *
Required
Jeśli masz jakiś inny pomysł na włączenie się w nasze działania - napisz! / If you have your own ideas - you are free to share!
Jeśli chciałbyś_abyś nam pomóc jako tłumacz wymień języki, w jakich możesz udzielić nam wsparcia: / If you would like to help us as a translator, please list the languages ​​in which you can support us:
Czy możesz być na spotkaniu online we wtorek, 16 marca o 19:30? / Are you able to participate in the online meeting, Tuesday 16th of march at 7:30 pm?
Clear selection
Jaką ilością czasu tygodniowo dysponujesz aby działać z nami (przybliżona liczba godzin)? / What amount of time per week would you  like to dedicate to cooperate with us (aprox. number of hours per week)? *
Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania - tu możesz zostawić swoją wiadomość dla nas! / If you have any comments or questions - here you can leave your message for us!
[PL] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wolontariuszy do Centrum Wielokulturowego w Krakowie realizowanego w ramach Zadania Publicznego współfinansowanego przez Miasto Kraków przez fundację Internationaler Bund Polska. Dane te są niezbędne do wstępnej weryfikacji kandydata, a następnie możliwości kontaktu z kandydatem. Dane są przechowywane w celach rekrutacyjnych, dane kandydatów niewyłonionych do projektu są usuwane po zakończeniu procesu rekrutacji. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Realizacja działań wolontariackich będzie wymagała dodatkowej zgody. Administratorem Twoich danych jest Fundacja Internationaler Bund Polska z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 37a / 320, 30-011 Kraków. Poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń sprzętowych i programowych, dbając o najwyższą staranność wymaganą przy tego typu usługach oraz rodzaju przetwarzanych informacji, Administrator chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione. Internationaler Bund Polska nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników podmiotom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów obowiązującego prawa. / [ENG] I consent to the processing of my personal data for the purposes necessary for the recruitment of volunteers to the Multicultural Center in Krakow as part of the Public Task co-financed by the City of Krakow by the Internationaler Bund Polska foundation. These data are necessary for the initial verification of the candidate and then the possibility of contacting the candidate. The data is stored for recruitment purposes, the data of candidates not selected for the project are deleted after the recruitment process is completed. You have the right to access your data, correct or delete it at any time. The implementation of voluntary activities will require additional consent. The administrator of your data is the Internationaler Bund Polska Foundation with its registered office at ul. Wrocławska 37a / 320, 30-011 Kraków. By using appropriate hardware and software safeguards, taking care of the highest diligence required for this type of services and the type of information processed, the Administrator protects Users' personal data against access, acquisition and modification by unauthorized persons. Internationaler Bund Polska does not transfer personal data provided by Users to third parties, unless such obligation results from the provisions of applicable law. *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy