Sema SOY

Değerli Öğretmenim,
Bu anket Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Eğitim alanında hazırlanmakta olan bir yüksek lisans tezinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu araştırmada bulunan ifadelerin doğru ya da yanlış bir karşılığı bulunmamaktadır. Sonuçların sağlıklı bir şekilde değerlendirilip, yorumlanabilmesi için size en uygun olduğunu düşündüğünüz seçeneği işaretleyiniz ve boşluk bırakmamaya özen gösteriniz. Vakit ayırarak katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederim.

Sema SOY
BAU Eğitim Bilimleri Enstitüsü

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1)      Etkinliklere başlamadan önce gerekli materyali hazırlarım.
  2)      Etkinliklerin öğrenci merkezli olmasına dikkat ederim.
  3)      Öğrencilerle etkileşimimi canlı tutarım.
  4)      Günlük planıma aldığım bütün etkinlikleri uygulayacak zaman bulmakta zorlandığım olur.
  5)      Etkinlikleri öğrencilerin günlük yaşamı ile ilişkilendiririm.
  6)      Sınıf içi uygunsuz davranışlar karşısında ne yapacağımı bilirim.
  7)      Öğrencilerin kendi aralarında canlı bir etkileşim kurmaları için ortam hazırlarım.
  8)      Aileyle nasıl iletişim kuracağımı saptamakta zorluk yaşadığım olur..
  9)      Öğrencilere isimleriyle hitap ederim.
  10)  Bir etkinlikten diğerine geçerken öğrencilerin dikkatini sürdürebilirim.
  11)  Sınıfın fiziksel düzenlemesinde öğrencilerin de görüşlerini alırım
  12)  Sınıf kurallarını belirlemede zorluk yaşadığım olur.
  13)  Etkinlikleri öğrenciler için anlamlı hale getirmeye çalışırım.
  14)  Sınıftaki bütün çocukların sınıf kurallarına uymalarını sağlarım.
  15)  Öğrencilerin kendilerini rahat ifade etmelerine yardımcı olurum.
  16)  Sınıf yönetimi konusunda eksiklerim olduğunu düşünüyorum.
  17)  Sınıf kurallarını belirlerken öğrencilerle işbirliği yaparım.
  18)  Öğrencilerin bütün konuşmalarını sabırla dinlerim.
  19)  Tüm öğrencileri etkinliklere katılmaları için teşvik ederim.
  20)  Disiplini sağlamak için ses tonumu aşırı yükselttiğim olur.
  21)  Sınıfta olmadığım zamanlarda da çocukların sınıf kurallarını uyguladıklarını gözlerim.
  22)  Sınıfı öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenlemeye dikkat ederim.
  23)      Sınıf yönetimiyle ilgili, ailelerin de görüşlerine başvururum.
  24)      Öğrencilerin gelişimini periyodik olarak değerlendiririm.
  25)      Sınıf kurallarını çocuklara benimsetmede zorluk yaşadığım olur.
  26) Bir öğretmen olarak ben de sınıf kurallarına uymaya özen gösteririm.
  27) Etkinliklerin amacı ve öğrencilerin gereksinimleri doğrultusunda değişik öğretim yöntemlerinden yararlanırım.
  28) Soruları her seferinde farklı öğrenciye yöneltmeye çalışırım.
  29) Problem çıkaran çocuklara karşı sabırla davranırım.
  30) Çocuklara yeni davranışlar kazandırmakta zorluk çektiğim olur.
  31) Etkinlik hedeflerimi belirlerken öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alırım.
  32) Kendi davranışlarımla ilgili öğrencilerimin görüş ve değerlendirmelerini almaya çalışırım.
  33) Her çocuğa eşit şekilde davranmaya özen gösteririm.
  34) Sınıfı değişik öğrenme etkinliklerine izin verecek şekilde düzenlemeye dikkat ederim.
  35) Olumsuz davranışları ortadan kaldırmak için ceza verdiğim olur.
  36) Sınıfı okul yönetiminin taleplerine göre düzenlerim.
  37) Aynı anda farklı gruplarla farklı etkinlikleri kolaylıkla yürütürüm.
  38) Etkinlik öncesi hazırlıklarda öğrencilerimin yardım ve desteğine başvururum.
  39) Etkinliklerde gezi, gözlem, deney gibi çeşitli araştırma yöntemlerine yer veririm.
  40) Olumsuz sosyal davranış gösteren öğrencilerimi görmezden geldiğim olur.
  Please enter one response per row
  1) Öğrencilerimi girişken olmaya özendirebilirim
  2) Öğrencilerimi özerk olmaya özendirebilirim
  3) Öğrencilerime başarıyı yaşayacakları fırsatlar yaratabilirim
  4) Öğrencilerime, öğrendiklerini günlük yaşama aktarabilecekleri fırsatlar yaratabilirim
  5) Sınıfımda işbirlikçi bir ortam yaratabilirim
  6) Öğrencilerimin öğrenme sürecine aktif katılımını sağlayabilirim
  7) Öğrencilerime davranışlarımla model olabilirim
  8) Öğrencilerimin kendilerini ifade etme çabalarını cesaretlendirebilirim
  9) Öğrencilerime açık ve anlaşılır açıklamalar yapabilirim
  10) Öğrencilerimle göz teması kurabilirim
  11) Beden dilini (duruş, mimikler, göz teması, el-kol hareketleri vb.) etkili bir şekilde kullanabilirim
  12) Sesimin tonunu ve gerekli vurgulamaları uygun şekilde ayarlayabilirim
  13) Türkçeyi kurallarına uygun ve anlaşılır bir biçimde kullanabilirim
  14) Öğrencilerime, bir birey olarak değer verdiğimi hissettirebilirim
  15) Öğrencilerimin olumlu davranışlarını ödüllendirebilirim
  16) Öğrencilerimin ailelerine karşı anlayışlı ve duyarlı davranabilirim
  17) Ailelerin çeşitli beceri ve uzmanlık alanlarından eğitim ortamında yararlanabilirim
  18) Ailelere, okul ve sınıf etkinliklerine katılmaları için özendirici çalışmalar yapabilirim
  19) Aileleri, okulöncesi öğrencisinin gelişim özellikleri ve gereksinimleri hakkında bilgilendirmek için çalışmalar düzenleyebilirim
  20) Ailelerin öğrenme süreciyle ilgili kararlara katılımını sağlayabilirim
  21) Öğrencimin istenmeyen davranışlarını değiştirebilmek için ailelerle işbirliği yapabilirim
  22) Günlük planımı hazırlarken öğrencilerimin tüm gelişim alanlarına (bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor) yönelik etkinlikler hazırlayabilirim
  23) Öğrencilerimin gelişim düzeylerine uygun amaçlar belirleyebilirim
  24) Günlük planımda bireysel ve grup etkinliklerine dengeli biçimde yer verebilirim
  25) Öğrenme sürecini etkili bir şekilde planlayabilirim
  26) Günlük planıma yakın çevrenin özelliklerini yansıtabilirim
  27) Etkinliklerimde, öğrencilerimin bireysel farklılıklarını ve gereksinimlerini göz önünde tutabilirim
  28) Öğrenme ortamını öğrencilerimin yaratıcılığını destekleyecek şekilde düzenleyebilirim
  29) Öğrenme ortamının fiziksel koşullarını (ilgi köşelerinin düzenlenmesinde, öğrencilerin oturma düzeni vb ) öğrenmeyi destekleyecek biçimde düzenleyebilirim
  30)Öğrenme ortamını öğrencilerimin problem çözme becerilerini destekleyecek şekilde düzenleyebilirim
  31) Sınıfımda öğrenmeyi engelleyen etmenleri belirleyip analiz ederek, öğrencilerimin ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler yapabilirim
  32) Öğrenme ortamının tehlikelerden uzak, estetik, temiz ve düzenli olmasını sağlayabilirim
  33) Öğrenme sürecinde zamanı etkin kullanabilirim
  34) Etkinlikler arası geçişleri dersin akışını bozmayacak şekilde planlayabilirim
  35) Öğrencilerimin sınıf kurallarına uymalarını sağlayabilirim
  36) Olumsuz öğrenci davranışları için çözümler üretebilirim
  37) Tüm öğrencilerimi etkinliklere motive edebilirim
  Please enter one response per row