กิจกรรมค่ายภาษาพาเพลิน (English Day Camp)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้น *
1.กิจกรรมนี้บรรลุวัตถุประสงค์ระดับใด *
5
4
3
2
1
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในการใช้ทักษะทางภาษาในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักการทำงานรายบุคคลและการทำงานกลุ่ม รู้จักแก้ปัญหา ในการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมระดับใด *
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์และการรับสมัคร
2. การรับรายงานตัว
3. การกำหนดตารางกิจกรรม
4. จำนวนวันในการจัดกิจกรรม
5. สถานที่จัดกิจกรรม
6. อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
7. การดูแลของครูและพี่เลี้ยง
8. ความสามารถของวิทยากร
9. ฐานกิจกรรม Cookery
10. ฐานกิจกรรม Speaking Fists
11. ฐานกิจกรรม Dancing for life
12. ฐานกิจกรรม Multi Skills
13. ฐานกิจกรรม Jeopardy Game
14. พิธีเปิดและปิด
3. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม *
5
4
3
2
1
1. ความรู้ที่นักเรียนได้รับ
2. ประโยชน์ของการเข้าค่ายต่อการพัฒนาตัวนักเรียน
3. สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ในระดับใด *
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms