แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปริญญาตรี หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร การจัด การศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพตาม ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 นักศึกษามีความพพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียน ของนักศึกษา
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา

    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ปริญญาตรี หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

    โปรดเลือก คำตอบ ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
    This is a required question
    This is a required question