แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำชี้แจง : แบบประเมินชุดนี้เป็น แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่ปรากฏในเว็บไซต์โปรดทำเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักงานเลขานุการคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ความพึงพอใจในการใช้บริการ

  โปรดเขียนเครื่องหมาย / ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการของท่าน โดย : 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
  ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
  ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับ ก่อน - หลัง
  ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วทันตามกำหนดเวลา
  Please enter one response per row
  ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
  มีความเอาใจใส่กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
  รับฟังปัญหา หรือข้อซักถามของผู้ใช้บริการอย่างเต็มใจ
  ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
  มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
  Please enter one response per row
  ความสะดวกในการเข้าถึงการให้บริการ
  ความเพียงพอของสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการ
  ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
  Please enter one response per row
  ได้รับบริการตรงตามความต้องการ
  ได้รับบริการที่ถูกต้องครบถ้วน
  ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์
  Please enter one response per row
  This is a required question