แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม

การลงทะเบียนบัตรและติดตามการใช้โปรแกรมพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยโปรแกรมอ่าน Smart Card ,การใช้โปรแกรม Claim Report วันที่ 2 มีนาคม 2555
ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย
*ผู้แทนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุก ๆ แห่ง ละ 1 คน
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question