ใบสมัครสอบเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล(โครงการพิเศษ) รุ่นที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการอบรม 2562
ชื่อผู้สมัคร นาย/นาง/นางสาว *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
อีเมลล์ *
อีเมลล์ที่สามารถติดต่อได้
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด(กรอกปี คศ. วิธีคำนวณหาปี คศ. = ปีพศ. - 543) *
กรุณากรอกเป็น เดือน/วัน/ปี
MM
/
DD
/
YYYY
อายุ (ปี เดือน) *
Your answer
เชื้อชาติ *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
โทรศัพท์(บ้าน)
Your answer
โทรศัพท์(มือถือ) *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อผู้ใกล้ชิด *
Your answer
ภูมิลำเนาผู้สมัคร จังหวัด *
สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้น *
จากสถานศึกษา *
Your answer
ปีการศึกษา *
Your answer
คะแนน/เกรดเฉลี่ยสะสมชั้นสูงสุด *
Your answer
อาชีพ *
สถานที่ทำงาน(ถ้ามี)
Your answer
ประสบการณ์การทำงาน *
หากมีประสบการณ์การทำงาน โปรดระบุระยะเวลา(ปี)
Your answer
เหตุผลในการสมัครเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ในการอบรมครั้งนี้ท่านได้รับการสนับสนุนจากแหล่งการเงินใด *
หากท่านได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาโปรดระบุชื่อทุนการศึกษา
Your answer
เอกสารประกอบการสมัคร
โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
1.ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่า และใบระเบียนผลการเรียน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป
5.หลักฐานการชำระเงิน โดยโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท เข้าบัญชีเดินสะพัด กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551-3022177 ชื่อบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์ มข.(รับชำระค่าใช้จ่าย)
หมายเหตุ: 1. สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
2. โปรดสแกนเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดมาพร้อมกับหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ส่งมาที่ nattro@kku.ac.th
3. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://nu.kku.ac.th/thai/index.php/2017-10-04-03-04-12/406-1-2-2
ไม่มีชื่อ
ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือเทียบเท่า และใบระเบียนผลการเรียน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด *
สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด *
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด *
รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Khon Kaen University. Report Abuse