แบบประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

คำชี้แจง

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะวิทยาการจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของคณะ/หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ข้อ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

ผู้บริหาร หมายถึง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร โดย
ระดับ 5 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับดีมาก
ระดับ 4 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับดี
ระดับ 3 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับพอใช้
ระดับ 2 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 โปรดทำ เครื่องหมาย ( / ) ลงในช่อง”ระดับการบริหารงาน” โดยอ่านข้อความทุกข้อโดยละเอียด แล้วพิจารณาว่าการบริหารงานของผู้บริหาร เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอยู่ในระดับใด

  1.1 มีการดำเนินการอย่างครบถ้วน ทั้งการวางแผน ระบบการทำงาน และการแก้ปัญหา
  1.2 มีการจัดลำดับความสำคัญของงาน โดยมีการจัดสรรเวลางานอย่างเหมาะสม
  1.3 สามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการพัฒนางาน หรือบูรณาการความรู้ทางด้านบริหารจัดการกับแนวทางการปฏิบัติงาน
  Please enter one response per row
  2.1 มีการบริหารงานที่ได้ผลงานที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งบประมาณ และเวลาที่ใช้ไป มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของคณะร่วมกัน
  2.2มีการนำข้อมูลสารสนเทศ ชี้แจงให้ข้อมูลเป็นหลักสำคัญในการบริหารงาน
  2.3 สามารถแนะแนวทาง แก้ไขปัญหาการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่เกิดขึ้นจากการทำงานของหน่วยงาน
  Please enter one response per row
  3.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ด้านอื่นที่ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ และเสียสละเวลาต่อการปฏิบัติราชการ
  3.2 มีการบริหารงานสอดคล้องกับระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะและสอดคล้องความคาดหวังของความต้องการของชุมชนสังคมภายนอก
  3.3 มีการบริหารงานได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
  Please enter one response per row
  4.1 มีระบบให้บุคลากรตระหนักในความรับผิดชอบต่อหน้าที่และศักยภาพของตนเอง
  4.2 มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างทัดเทียมกัน
  4.3 มีความสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ และยอมรับผลการดำเนินงาน ทั้งรับผิดและรับชอบ
  Please enter one response per row
  5.1. มีระบบการตรวจสอบการทำงานภายในหน่วยงานได้ทุกกระบวนการ
  5.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอย่างเปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง เสรีตามความเหมาะสม
  5.3 มีการสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง
  5.4 มีการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
  Please enter one response per row
  6.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองได้
  6.2 มีการใช้กระบวนการตัดสินใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง
  6.3 มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) และนำไปปรับปรุงการบริหารงาน
  Please enter one response per row
  7.1 มีการกำหนดภาระหน้าที่หรือขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน และมอบหมายงานแก่บุคลากรในหน่วยงานได้เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของงานที่ทำ
  7.2 มีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
  7.3 มีการรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนในการตัดสินใจเบื้องต้น และนำไปปรับปรุงการบริหารงาน
  Please enter one response per row
  8.1 มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
  8.2 มีการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
  9.3 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
  Please enter one response per row
  9.1 มีการบริหารงาน โดยคำนึงถึงบุคลากรให้ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน
  9.2 มีการบริหารงาน โดยคำนึงถึงบุคลากรให้ได้รับการบริการอย่างทัดเทียมกัน
  9.3 เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ไขปัญหา และนำข้อมูลที่ได้มาปรับใช้ในการบริหารงาน
  Please enter one response per row
  10.1 มีการนำข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมาใช้ในการตัดสินใจการบริหารงาน
  10.2 มีการใช้กระบวนการตัดสินใจเพื่อสรุปข้อคิดเห็น
  10.3 มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question