แบบประเมิน ช่องทางสำรวจ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งการรับเรื่องร้องเรียน

  คำชี้แจง แบบสอบถาม

  1. แบบประเมินนี้เป็นการวัดความต้องการให้ปรับปรุงแบบสรุปบทเรียน แผนงาน/โครงการ ในเว็บไซต์ คลังความรู้สำนักงานจัดรูปที่ดิน เพื่อที่จะคัดเลือกและจัดอันดับหัวข้อที่มีผู้สนใจ ข้อคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อประโยชน์ในการวิจัยเท่านั้น 2. โปรดเติมเครื่องหมาย ✓ และกรอกข้อความให้สมบรูณ์

  ส่วนที่ 1

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือเลือกข้อความให้ตรงตามข้อมูลให้ครบถ้วน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.1 การติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน
  1.2 การสำรวจพื้นที่ โดยมี จนท. ออกพบปะเกษรกรในขอบเขตโครงการ
  1.3 การติดตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นในสำนักงาน
  1.4 การใช้โทรศัพท์
  1.5 การใช้จดหมายร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
  1.6 การร้องเรียนผ่าน อปท./วิทยุท้องถิ่น/ผู้นำท้องถิ่น/อสจร./เสียงตามสาย
  Please enter one response per row
  2.1 การสำรวจในพื้นที่โดยมี จนท. ออกพบปะเกษตรกร 2 เดือนครั้ง
  2.2 การสำรวจในพื้นที่โดยมี จนท. ออกพบปะเกษตรกร  เดือนละครั้ง
  2.3 การเปิดกล่องรับฟังความคิดเห็นในสำนักงาน เดือนละ 1 ครั้ง
  2.4 การเปิดกล่องรับฟังความคิดเห็นในสำนักงาน เดือนละ 2 ครั้ง
  2.5 การเปิดกล่องรับฟังความคิดเห็นในสำนักงาน เดือนละ 4 ครั้ง
  Please enter one response per row