แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา/อาจารย์ต่อการใช้ห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
แบบประเมินมฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่ทางคณะฯ จะได้นำผลในการสำรวจมาปรับปรุงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการศึกษา และการให้บริการห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษาและอาจารย์ต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ไม่มีชื่อ
คณะ *
สาขา *
เพศ *
อายุ (ปี) *
Your answer
ตำแหน่ง *
ชั้นปีที่ *
ส่วนที่ 2 โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับความพอใจของท่านมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ปัจจัยด้านสถานที่ *
5
4
3
2
1
- องค์ประกอบด้านสถานที่ (ความกว้างขวางภายในห้อง, ความสะดวกในการปฏิบัติ
- บรรยากาศภายในห้อง (ความสว่าง, การถ่ายเทอากาศ)
- จำนวน โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอ
- ปราศจากเสียงรบกวนการฝึกปฏิบัติการ
2. วัสดุอุปกรณ์ด้านสนับสนุนการศึกษา *
5
4
3
2
1
- การเบิกใช้อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติการ
- อุปกรณที่ใช้ในการฝืกปฏิบัติห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัย
- อุปกรณที่ใช้ในการปฏิบัติที่มีในห้องปฏิบัติการมีจำนวนเพียงพอ
3. บริการยืมคืนปริญญานิพนธ์ *
5
4
3
2
1
การให้บริการยืมคืนปริญญานิพนธ์
4. ด้านบุคลากรและการบริการ *
5
4
3
2
1
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา
- เจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดให้ข้อมูลชัดเจน
- เวลาที่เปิดให้บริการมีความเหมาะสม
5. ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการในภาพรวมทั้งหมด *
5
4
3
2
1
- ความพึงพอใจของท่านต่อการใช้บริการในภาพรวมทั้งหมด
ส่วนที่ 3 ท่านต้องการให้ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงในด้านใดบ้างโปรดให้ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms